หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ ๑๖


หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ ๑๖ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิดและทิศทางใหม่ในการบริหารองค์กร ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเสริมสร้างความคิดในเรื่องความเป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการชี้นำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ซึ่งเป็นหลักสูตรสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรม วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพ (Network) ระหว่างผู้เข้าอบรม อันจะนำไปสู่ การร่วมมือกันในอนาคต เพื่อชุมชน สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประเทศชาติ กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยอบรมทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ.งามดูพลี ถ. พระราม ๔ ในอัตราค่าลงทะเบียนเข้าอบรม ๙๖,๓๐๐ บาท (รวม vat ๗%) **ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ**

ท่านที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ ๑๖ สามารถ กรอกข้อมูลการสมัครเบื้องต้น และดาวน์โหลดใบสมัครที่จะสมัครได้ที่ WWW.TLPTU.COM เพื่อกรอกข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมแนบใบสมัครส่งมาที่ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) เลขที่ ๙๙ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ หรือทาง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดาวน์โหลดหลักการและเหตุผล

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐ – ๕๗๔ – ๐๐๔๒ หรือ LINE@ : @TLPTU (มี @ นำหน้า) ตั้งแต่บัดนี้ ในวันและเวลาราชการ เมื่อทางเจ้าหน้าที่หลักสูตรได้รับเอกสารท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งยืนยันหมายเลขการรับเอกสารให้ท่านทราบแล้ว จึงจักถือว่าการสมัครของท่าน เป็นอันสมบูรณ์

วัตถุประสงค์
 1. มุ่งให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิดและทิศทางใหม่ในการบริหารองค์กร ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
 2. เสริมสร้างความคิดในเรื่องความเป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการชี้นา ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
 3. สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรม วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. เสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพ (Network) ระหว่างผู้เข้าอบรม อันจะนำไปสู่ การร่วมมือกันในอนาคต เพื่อชุมชน สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประเทศชาติ
 5. เสริมสร้างจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการสืบทอดอุดมการณ์ “เพื่อสังคม” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. กรณีที่ผู้สมัครเข้าอบรมที่เป็นผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์เก่าหรือผู้เคยศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้บริหารในระดับสูงของหน่วยงาน อายุ ๓๕ ปีขึ้นไปโดยมีผู้รับรองการสมัคร
 2. กรณีที่ไม่ได้เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สมัครเข้าอบรมเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน อายุ 40 ปีขึ้นไป โดยมีผู้รับรองการสมัคร
 3. หรือผู้สมัครเข้าอบรมที่เป็นผู้บริหารระดับสูงหรือบุคคลที่คณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาเห็นเป็นการสมควร
 4. หมายเหตุ: ผู้รับรองการสมัครควรเป็น ผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานหรือเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๑ – ๑๕ และ นมธล. รุ่นที่ ๑ - ๓

ระยะเวลาการอบรม ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดตารางการอบรม

การพิจารณาคัดเลือก
เป็นไปตามที่คณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาคัดเลือก และถือเป็นที่สุดในการพิจารณา อนึ่ง ผู้ที่สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ สามารถใช้ข้อมูลการสมัครเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไปได้

วิธีการจัดส่งเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
ท่านสามารถส่งเอกสารทั้งหมด หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ ๙๙ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ หรือทาง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ให้ท่านดำเนินการลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ WWW.TLPTU.COM
 2. ดำเนินการดาวน์โหลดใบสมัครการอบรม และเอกสารต่าง ๆ
 3. เมื่อท่านดำเนินการกรอกเอกสารใบสมัคร และรวบรวมเอกสารครบถ้วนแล้ว สามารถดำเนินการจัดส่งเอกสารใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ เลขที่ ๙๙ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรม-ราชูปถัมภ์ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐(ห้อง นมธ.)
 4. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการสมัครของท่านแล้ว จะออกใบรับเอกสารเพื่อให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐาน

(กรณีลงทะเบียน นมธ.๑๖ สำเร็จแล้ว)