หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” (นมธล.) รุ่นที่ ๓

ยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างสูง เหตุการณ์หรือความเป็นไปที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ รวมถึงประเทศไทย นอกจากนี้แต่ละประเทศต่างมีนโยบายเปิดประเทศกันมากขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้บริหารที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน กฎเกณฑ์กติการะหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ และการเมือง การรู้จักประเทศต่างๆ ที่มีอิทธิพลและความสำคัญต่อประเทศไทยและต่อภูมิภาค รวมทั้งต้องเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย เพื่อนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปประกอบการบริหารจัดการ การกำหนดวิสัยทัศน์ และนโยบาย การวางแผนต่างๆ ทั้งในส่วนขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศต่อไป

นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้ว การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศมีความสำคัญมากขึ้นทุกที ดังนั้น ผู้บริหารจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการชีวิตประจำวันของการทำธุรกิจหรือติดต่อระหว่างประเทศ ซึ่งหลักสูตร นมธล. จะให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะดังกล่าว เพื่อนำไปคาดการณ์ หรือประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของตนเองต่อไปกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 24 กันยายน 2562 โดยอบรมทุกวันอังคารของทุกสัปดาห์ระหว่างเวลา 14.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ.งามดูพลี ถ. พระราม ๔ในอัตราค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 139,100 บาท (รวม vat 7%)

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 080-574-0042 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ เมื่อทางเจ้าหน้าที่หลักสูตรได้รับเอกสารท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งยืนยันหมายเลขการรับเอกสารให้ท่านทราบแล้ว จึงจักถือว่าการสมัครของท่านเป็นอันสมบูรณ์ ดาวน์โหลดหลักการและเหตุผล คลิก

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญ และความเชื่อมโยงกันระหว่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกที่ส่งผลต่อประเทศไทย
 3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก และอิทธิพลของประเทศต่างๆ อันจะส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และกลไกองค์ระหว่างประเทศที่สำคัญ
 4. เสริมสร้างทักษะด้านสังคมในการติดต่อระหว่างประเทศ
 5. เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบการกำหนดนโยบายการบริหารทั้งในระดับประเทศ องค์กร และหน่วยงานธุรกิจต่าง ๆ
 6. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม และวิทยากรซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ
 7. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพ (Network) ระหว่างผู้เข้าอบรม อันจะนำมาสู่การร่วมมือกันไปในอนาคต เพื่อชุมชนสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประชาชนต่อไป

วัน เวลา และสถานที่

กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 24 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม คลิก (ปกติอบรมเวลา 14.00 – 18.00 น. ของวันอังคารทุกสัปดาห์)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ผ่านหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.)รุ่นใดรุ่นหนึ่ง
 2. หรือกรณีผู้สมัครเข้าอบรมไม่ได้ผ่านหลักสูตร นมธ. จะต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร หรือหน่วยงานที่มีอายุ 40ปีขึ้นไปโดยหน่วยงานเป็นผู้จัดส่งเข้าอบรม และต้องมาลงทะเบียนเรียนหลักสูตร นมธ. ในภายหลัง
 3. หรือผู้สมัครเข้าอบรมเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นใดรุ่นหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอื่นใด เช่น วปอ. / ปปร. / วตท. /พตส. / นธป./ สสสส. / วพน. เป็นต้น
 4. หรือผู้สมัครเข้าอบรมเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือบุคคลที่คณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาเห็นเป็นการสมควร

จำนวนรับ

รับจำนวน 120 ท่าน

การรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 24 พฤษภาคม 2562

ค่าธรรมเนียมการอบรม

 • ค่าธรรมเนียมการอบรม (รวมค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ) ราคา 139,100 บาท (รวม VAT 7 %)

การพิจารณาคัดเลือก

ตามสัดส่วนจำนวนโควต้าใน นมธ.แต่ละรุ่น และบุคคลทั่วไป , ประเภทธุรกิจ , ผู้สมัครก่อนหลัง , สัดส่วนอายุและ ชายหญิง เป็นต้น ทั้งนี้รายละเอียดต่างๆ เป็นไปตามที่คณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกและถือว่าการพิจารณาดังกล่าวเป็นที่สุด อนึ่ง ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ สามารถใช้ข้อมูลการสมัครเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไปได้

การรายงานตัว

หลักสูตร นมธล. ได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องรายงานตัว ในวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2562เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าอบรม และกรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ก่อนที่จะเข้ารับการอบรม ทั้งนี้ การเข้ารายงานตัวนั้นจะแบ่งตามลำดับในแต่ละวัน

วิธีการจัดส่งเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร

ท่านสามารถส่งเอกสารทั้งหมด ได้ที่ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ ๙๙ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ให้ท่านดำเนินการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ TLPTU.COM
 2. ดำเนินการดาวน์โหลดใบสมัครการอบรม และเอกสารต่าง ๆ
 3. เมื่อท่านดำเนินการกรอกเอกสารใบสมัคร และรวบรวมเอกสารครบถ้วนแล้ว สามารถดำเนินการจัดส่งเอกสารใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ เลขที่ ๙๙ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรม-ราชูปถัมภ์ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐(ห้อง นมธ.)
 4. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการสมัครของท่านแล้ว จะออกใบรับเอกสารเพื่อให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐาน

** ทั้งนี้ ใบสมัครและเอกสารแนบสำหรับผู้สมัคร สามารถนำส่งได้ก่อน ในส่วนใบรับรองผู้สมัครหรือเอกสารแนบอื่นๆ ท่านสามารถส่งตามได้ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 **