หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ ๑๔

ในปัจจุบันองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีการดาเนินการในทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และดารงอยู่อย่างเข้มแข็งในยุคสังคมเศรษฐกิจบนรากฐานความรู้ ทั้งนี้ เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน อย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศบนรากฐานของความรวดเร็ว โดยมีปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าและสาคัญอย่างยิ่งในการกาหนดความสาเร็จขององค์กร ฉะนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นปัจจัยในการบริหารที่สาคัญที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันที่สามารถสร้างคุณค่า และพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้

มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ไปดาเนินการขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งได้) ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องนี้ และได้เล็งเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ควรจะได้มีการเรียนรู้ เพิ่มพูนและฟื้นฟูความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ของเครือข่าย เพื่อความพร้อม และรองรับ การเปลี่ยนแปลง และความสาเร็จขององค์กร จึงได้จัดหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” ขึ้นต่อเนื่องมาตามลาดับเพื่อสร้างนักบริหารองค์กร ที่มีวิสัยทัศน์ สามารถวิเคราะห์ และรับรู้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน สามารถปฏิบัติหน้าที่ และบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการร่วมกันรับใช้สังคม คลิกดาวน์โหลด


โดยเปิดรับสมัครนักบริหารระดับสูงทั้งที่เป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์และไม่ได้เป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์

วัตถุประสงค์

 1. มุ่งให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิดและทิศทางใหม่ในการบริหารองค์กร ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
 2. เสริมสร้างความคิดในเรื่องความเป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการชี้นา ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
 3. สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรม วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. เสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพ (Network) ระหว่างผู้เข้าอบรม อันจะนาไปสู่ การร่วมมือกันในอนาคต เพื่อชุมชน สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประเทศชาติ
 5. เสริมสร้างจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการสืบทอดอุดมการณ์ “เพื่อสังคม” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. กรณีที่ผู้สมัครเข้าอบรมที่เป็นผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์เก่าหรือผู้เคยศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้บริหารในระดับสูงของหน่วยงาน อายุ 35 ปีขึ้นไปโดยมีผู้รับรองการสมัคร
 2. กรณีที่ไม่ได้เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สมัครเข้าอบรมเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน อายุ 40 ปีขึ้นไป โดยมีผู้รับรองการสมัคร
 3. หรือผู้สมัครเข้าอบรมที่เป็นผู้บริหารระดับสูงหรือบุคคลที่คณะกรรมการประจาหลักสูตรพิจารณาเห็นเป็นการสมควร
 4. หมายเหตุ: ผู้รับรองการสมัครควรเป็น ผู้บังคับบัญชา/หน่วยงาน หรือเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 1 - 13

จำนวนรับ รับจำนวน 120 ท่าน

การรับสมัคร เปิดรับสมัคร 24 ตุลาคม 2561 – 4 มกราคม 2562

ระยะเวลาการอบรม ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 3 มิถุนายน 2562 คลิกดาวน์โหลด

การพิจารณาคัดเลือก
เป็นไปตามที่คณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกและถือเป็นที่สุดในการพิจารณา อนึ่ง ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ สามารถใช้ข้อมูลการสมัครเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไปได้

วิธีการจัดส่งเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
ท่านสามารถส่งเอกสารทั้งหมดได้ที่ คุณมนตรี ฐิรโฆไท ผู้อำนวยการหลักสูตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ ๙๙ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ให้ท่านดำเนินการกรอกรายละเอียดข้อมูลการสมัครเบื้องต้นให้ครบถ้วน
 2. ดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
 3. เนื่องจากใบสมัครเป็นไฟล์ .pdf กรณีท่านต้องการพิมพ์ ท่านจะต้องเข้าเว็บไซด์ pdfescape ซึ่งจะสามารถพิมพ์รายละเอียดข้อมูลท่านได้เลย
 4. เมื่อกรอกข้อมูลใบสมัครครบถ้วนแล้ว ท่านสามารถดำเนินการจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ ในหัวข้อวิธีการจากข้างต้น

สมัครเข้าอบรม นมธ. รุ่นที่ ๑๔ (เป็นการกรอกใบสมัครเบื้องต้น)
กรณีท่านเคยกรอกข้อมูลการสมัคร นมธ. ๑๔ เบื้องต้นแล้ว