หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ ๑๔

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ ๑๔ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิดและทิศทางใหม่ในการบริหารองค์กร ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเสริมสร้างความคิดในเรื่องความเป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการชี้นำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ซึ่งเป็นหลักสูตรสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรม วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพ (Network) ระหว่างผู้เข้าอบรม อันจะนำไปสู่ การร่วมมือกันในอนาคต เพื่อชุมชน สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประเทศชาติ กำหนดจัดขึ้นวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ – ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งอบรมทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ.งามดูพลี ถนนพระราม ๔ ในอัตราค่าลงทะเบียนเข้าอบรม ๙๐,๙๕๐ บาท (รวม vat ๗%)

ท่านที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ ๑๔ สามารถลงทะเบียนความสนใจที่จะสมัคร เมื่อทางสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม เปิดรับสมัครหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๑๔ อย่างเป็นทางการ ทางเจ้าหน้าที่สถาบันฯ จะดำเนินการจัดส่งใบสมัครให้ท่านทาง E-mail เพื่อกรอกข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมแนบใบสมัครส่งมาที่ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) เลขที่ ๙๙ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ.งามดูพลี ถนนพระราม ๔ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข ๐๘๐ – ๕๗๔ – ๐๐๔๒

วัตถุประสงค์

  1. มุ่งให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิดและทิศทางใหม่ในการบริหารองค์กร ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
  2. เสริมสร้างความคิดในเรื่องความเป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการชี้นำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
  3. สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรม วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  4. เสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพ (Network) ระหว่างผู้เข้าอบรม อันจะนำไปสู่ การร่วมมือกันในอนาคต เพื่อชุมชน สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประเทศชาติ
  5. เสริมสร้างจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการสืบทอดอุดมการณ์ “เพื่อสังคม” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

  • ผู้สมัครเข้าอบรมต้องเป็นผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์เก่าหรือผู้เคยศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้บริหารในระดับสูงของหน่วยงาน อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป
  • กรณีที่ไม่ได้เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สมัครเข้าอบรมเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป โดยมีผู้รับรองการสมัคร
  • หรือผู้สมัครเป็นผู้ที่คณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาเห็นเป็นการสมควร

การรับลงทะเบียนผู้สนใจ
นมธ. รุ่นที่ ๑๔ เปิดรับลงทะเบียนความสนใจสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาการอบรม
ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 3 มิถุนายน 2562