ho6

 

         
เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง บริษัท/องค์กร
1 นาย กรัณย์พล อัศวสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 ดร. กันฐพัทธ์ กีรติพงศานต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเชียเน็ต จํากัด
3 นาย กิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ รองผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
4 นางสาว กิตติ์รวี เลิศสุริยภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอ เด็คคอเรชั่น จำกัด
5 นาย กีรติ เอี่ยมสิริธนากร กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เซ็ทพร้อยท์ กรุ๊ป จำกัด
6 นาย เกษมสุข บุญเจริญ VP Facility Management and Energy บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด(Teso Lotus)
7 นาย เกียรติชัย วงศาริยวานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคมเม็กอุตสาหกรรม จำกัด
8 นาย ขวัญชัย เลาหวิรภาพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม.เอส.เอ็น.คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
9 นาย จิตติมา เกษมโกเมศ กรรมการ บริษัท พาร์คฮิลล์ เรียลตี้ จำกัด
10 ดร. ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
11 นาย เฉลิมชัย ผู้พัฒน์ Assistant to NBTC Commisstioner สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
12 นางสาว ชนิดาภา ภูวรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาวิน เทรด จำกัด
13 นาย ชนินทร์ เย็นสุดใจ กรรมการบริษัท บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
14 นาย ชยวีร์ เรืองเดชสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮ-คอม คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
15 นาย ชรินทร์ สมรพิทักษ์กุล ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เจ แอนด์ แอล ออโต้ จำกัด
16 นางสาว ชลกนก เสือเมือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น จำกัด
17 นาย ชลัช จิตรสมบูรณ์ ที่ปรึกษานายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
18 นาย ชัชนันท์ ถนอมวรสิน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด
19 นาย ชัยพร จุฬามณี ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
20 นาย ชาญ กุลถาวรากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง จำกัด
21 นางสาว ชาฎิณี อินทุลักษณ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ฟู้ดดี้ คอลเลคชั่น จำกัด
22 นาย ชาตรี ตั้งเธียรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์ แพลนเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
23 นาย ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา อธิบดีอัยการ สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานอัยการสูงสุด
24 นางสาว ณัฐธยาน์ โยธาประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พระพิราพ จำกัด
25 นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ กรรมการบริหาร บริษัท รวมบุตร จำกัด
26 พันโทหญิง ผศ.ดร.พญ. ดังใจ สุวรรณกิตติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
27 นางสาว ดารารัตน์ วิจิตรโสภาพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มหานครคอมมิวนิเคชั่น จำกัด
28 นาย ธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางปู
29 นาย ธีระ ปริญญานุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รอยัลดราก้อน เรสตัวรองท์ จำกัด
30 นาง นงนุช ภูพิพัฒน์ผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน
31 นาง นิธินันท์ พลกุล กรรมการผู้จัดการ สวนปาล์มฟาร์มนก
32 นางสาว นุชณีวรรณ รัตนมหาศาลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอที สแควร์ จำกัด
33 พันเอก บุญชัย เกษตรตระการ

นายทหารปฏิบัติการ
ประจำ มทบ.11 ช่วยราชการ

กองพลพัฒนาที่ 1
34 นาย บุญเลิศ กมลชนกกุล หุ้นส่วนและกรรมการ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
35 นาย ประเกียรติ นาสิมมา หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย ประเกียรติ นาสิมมา สำนักงานกฎหมาย ประเกียรติ นาสิมมา
36 นาย ประชา ทองประพาฬ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไมค์ส เพลซ จำกัด
37 นาย ประพันธ์ อัศวนิเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สินสยามเม็ททอลเซ็นเตอร์ (1984) จำกัด
38 นาย ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาณาจักรกฎหมาย จำกัด
39 พล.ต.ต.ดร. ประสิทธิ์ ทำดี รองผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
40 นางสาว ปราณี พรสุขสว่าง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
41 นาย ปานวัฒน์ กูรมาภิรักษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
42 นาง ปิยสิการณ์ เบญจรักมีสุข บริษัท มีสุขโฮมเพลส จำกัด
43 พลตำรวจโท ปิยะ สอนตระกูล ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
44 นางสาว ปิยะฉัตร ปรีดานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปรีดาเรียลเอสเตท จำกัด
45 นางสาว ปิยะนุช แต้มศิริชัย ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
46 นาง เปรมพร สายแสงจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
47 นาง เปี่ยมศิริ ศุทธรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.โอ.พี.ซัพพลาย จำกัด
48 นาย เผด็จ รุจิขจรเดช กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
49 ดร. พรชัย มาระเนตร์ กรรมการบริหารหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
50 นาง พรทิพย์ ปัญญาสกุลวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยุทธพรดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
51 นางสาว พรทิพย์ สารวานิชพิทักษ์ รองประธานบริษัท บริษัท พลาสติกเวิลด์ เอแอนด์อี (ประเทศไทย) จำกัด
52 ดร. พรรณนิภา ภู่รุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กริดบิสซิเนสโซลูชั่นส์ จำกัด
53 นางสาว พลอยจันทร์ วิฑูรชาติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี เวล แกรนด์ แอสเสท จำกัด
54 พลตำรวจตรี พันธ์ศักดิ์ ศาสนอนันต์ ข้าราชการบำนาญ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
55 ผศ.ดร. พิชญ์ สุธีรวรรธนา หัวหน้าสาขาวิศวกรรมการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
56 นาย พิศัลย์ กองทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร NPA ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
57 นาง เพ็ญพักตร์ ศรีทอง รองเลขาธิการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
58 นาย ไพฑูรย์ น้อยคำมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอร์เดีย จำกัด
59 นางสาว ภัทธิดา จุลศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด
60 นางสาว ภาณิศา สุวรรณเมธาจารย์ Senior Associate บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
61 ผศ.ดร. ภาวิณี เพชรสว่าง หัวหน้าสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
62 นาย ภูมินทร์ พฤทธิพงศ์สิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินแก๊ส จำกัด
63 นางสาว มณีรัตน์ วงศ์เขษมศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พับลิควิชั่น จำกัด
64 ดร. มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลน์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
65 นาย มาริสา แผ่ความดี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
66 นาย เมทนี บุรณศิริ กรรมการ บริษัท นีโน่บราเดอร์ส จำกัด
67 นาย ยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
68 นาง รมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
69 นาง รัตนา อนุภาสนันท์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมสรรพากร
70 นาง เรณุกา ตันตราพล ที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการพลังงาน
71 นาง ลดาวัลย์ ธนะธนิต ที่ปรึกษาด้านการเงินและอสังหาริมทรัพย์ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
72 นาย ลือชา คัชมาตย์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย-เวียดนาม บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด ประเทศไทย จำกัด
73 นาย วฐา จิตนราพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท แบล็ค แคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด
74 นาย วรรณ์มงคล ศิลาประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับเบิ้ล เอ็ม อินเตอร์ จำกัด
75 นาง วราภรณ์ เอื้ออาทร ผู้ตรวจราชการกรม กรมธนารักษ์
76 นาย วราวุธ ยันต์เจริญ ที่ปรึกษากรรมการบริหาร บริษัท แอโรอาร์ม เทคโนโลยี จำกัด
77 ดร. วาทิน เฉลิมดำริชัย Industrial Service Manager คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
78 นางสาว วีณา ไชยวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.วรรณ แอสเสท จำกัด
79 ผศ.ดร. วีริศ อัมระปาล หัวหน้าศูนย์วิจัยการคมนาคม (TREC) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
80 นางสาว ศราวรรณี ภูริฤทธิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรีดีแมท จำกัด
81 นางสาว ศรินยา เสนาสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กิจวิสัย จำกัด
82 นาง ศรีศุภางค์ มอริส กรรมการบริหาร บริษัท เอช.เอช.อโรเมติกส์ จำกัด
83 นาย ศักดา เสมา รองประธานบริหารสายการผลิต บริษัท อาร์เอ็กซ์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
84 นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์ รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
85 นาย สงคราม สุวรรณปฏิกรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท กลุ่มทองหล่อ จำกัด
86 นาง สมณีย์ มงคลโภชน์ ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต
87 นาย สมนึก ไชยกุล ประธานกรรมการ บริษัท ทีเอ็มพี ไรซ์ มิลล์ จำกัด
88 นาย สมพร นิติกิจโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิวอิร่า เวิลด์ จำกัด
89 ดร. สมภพ เจริญกุล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
90 นาง สมรวล วิทูรปกรณ์ ที่ปรึกษาด้านบัญชี-การเงิน บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
91 นางสาว สมศรี แก้วนุกูลกิจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนยุทธศาสตร์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
92 นาย สราวุธ กลิ่นกุสุม สมาชิกสภาจังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
93 ดร. สวิตตา อภิกฤษฎาวานิช ประธานกรรมการผู้บริหาร บริษัท เอส.พี.เวิลดิ์ ซัพพลาย 28 จำกัด
94 นาย สัญญวิทย์ เศรษฐโภคิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด
95 ดร. สัตยะพล สัจจเดชะ นายกสมาคม สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย
96 นาย สามารถ วัฒนวิจิตร กรรมการบริหาร บริษัท เอส.ไฟว์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
97 นางสาว สิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์ หุ้นส่วน สำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
98 นาง สีฟ้า แจ่มวุฒิปรีชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบยส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
99 นาย สุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
100 นาย สุขสันติ์ ตั้งสะสม กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท คอสมิก แม็กนัม
101 นาย สุชาติ มโนมยางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
102 รศ.ดร. สุปาณี พัดทอง หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
103 นาง สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโส-ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
104 นาย สุเมธา คงคิด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ส.ปัทมวรรณ จำกัด
105 นาย สุรกิจ สังขวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคมฟลีท จำกัด
106 ดร. สุรชัย พรหมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค เอส ซี เพาเวอร์ จำกัด
107 พลอากาศโท สุรเชษฐ ทองสลวย นายกสมาคม สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย
108 นาย สุรศักดิ์ วัชรสุรชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม เอส สวิทช์บอร์ด จำกัด
109 นาย สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็กเจริญก่อสร้าง
110 นางสาว เสขสุรีย์ ณ นคร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
111 ผศ.ดร. เสริมศิริ อัครพุฒิพันธ์ ประธานบริษัท บริษัท ราชาโยค จำกัด
112 นาย อดิศร พิพัฒน์วาณิชย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด
113 ดร. อธิชา บัณฑิตวรชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร้อมท์ กรุ๊ป จำกัด
114 นาย อภิวุฒิ ทองคำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน)
115 นาง อรวรรณ ผานิตกุลวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 9 ตะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
116 นาง อรอนงค์ ตันโสภณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเด็ม มีเดีย จำกัด
117 นางสาว อัจฉรียา บันสิทธิ์ ผู้อำนวยการ บริษัท เดล คาร์เนกี ประเทศไทย จำกัด
118 นาย อำนาจ ผลศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
119 นาง อุบลรัตน์ ลิ้มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธนารักษ์
120 นาย โอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อิมพีเรียล พลาซ่า จำกัด

 

[ Top ]