ประวัติความเป็นมาของ
มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม

สืบเนื่องจากปี 2555 คณะกรรมการบริหารสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) ขึ้นเป็นรุ่นที่ ๑ ขึ้นตามนโยบายของท่านอธิการบดี ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์ ที่ได้ให้ไว้ในเรื่องของการเสริมสร้างความรู้ มุมมองใหม่ให้แก่นักบริหารระดับสูง เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพของผู้เข้าอบรม และที่สำคัญรวมทั้งยังยืดมั่นในอุดมการณ์ “เพื่อสังคม” ของคนธรรมศาสตร์ โดยส่วนใหญ่ผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นศิษย์เก่าแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งสิ้น ภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม คณะกรรมการหลักสูตรได้ดำเนินการประเมินผลหลักสูตรในทุกๆ ด้าน และนำผลที่ได้รับและประสบการณ์ต่างๆ ในการจัดอบรมนำมาปรับปรุงแก้ไขให้รอบด้าน รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการทางสังคมต่างๆ จวบจนเข้าสู่ นมธ. รุ่นที่ ๒ ก็เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมโดยเปิดกว้างมากขึ้นรับสมัครทั้งผู้ที่เป็นศิษย์เก่าและไม่ได้เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ยังคงให้ความสำคัญเสมอเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อการบรรยาย วิทยากร เพื่อให้สอดคล้องกับความเหมาะสมและความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม และตั้งแต่หลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๕ เป็นต้นมาท่านอธิการบดีได้มีบัญชาให้การดำเนินการของหลักสูตร นมธ. โอนย้ายมาอยู่ภายในการกำกับของสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย จวบจนปัจจุบันเข้าสู่ รุ่นที่ ๗

ตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินการจัดหลักสูตร นมธ. ขึ้นตั้งแต่รุ่นที่ ๑ – ๒ – ๓ – ๔ – ๕ -๖ และ ๗ มีสมาชิกผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เป็นเครือข่ายหลักสูตร นมธ. จำนวนเกือบ 1,000 ท่าน โดยทางหลักสูตรเล็งเห็นถึงความสำคัญและบรรจุการดำเนินการช่วยเหลือสังคมเข้าไปตลอดระยะเวลาที่ได้อบรม และภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมแล้วก็ตาม ซึ่งเรียกกิจกรรมดังกล่าวว่า “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” ซึ่งทางหลักสูตร นมธ. ได้ร่วมมือกับผู้เข้าอบรมดำเนินกิจกรรม “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” กับสมาชิก นมธ. ในรุ่นต่างๆ มากมายในการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  โครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ปีที่ ๑ –  ๒ และกำลังจะเข้าสู่ปีที่ ๓, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืดและโรคระบบหายใจ, การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์, กองทุนวันเกิด, การบริจาครถพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้คณะสหเวชศาสตร์, การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, การช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ที่ทางผู้เข้าอบรมเมื่อผ่านการอบรมไปแล้วได้ดำเนินการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมขึ้น ฯลฯ รวมการบริจาคให้กิจกรรมต่างๆ มากกว่า 30,000,000 ล้านบาท

เพื่อให้การดำเนินการของโครงการบริการสังคมมีความต่อเนื่อง มีความคล่องตัวในการดำเนินการ และสามารถตรวจสอบการดำเนินการได้ตลอดเวลา จึงได้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ไปดำเนินการขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งได้) ขึ้นเพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตร นมธ. ให้มีความต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นไป (นมธ. รุ่นที่๘) โดยยังคงไว้ซึ่งความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, คณะต่างๆ เป็นต้น โดยมีอธิการบดี เป็นประธานกรรมการมูลนิธิ และประธานกรรมการอำนวยการหลักสูตร นมธ. เป็นต้น

 

[ Top ]