ประกาศ
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๙

 

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
tlptu9icon กำหนดการวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๙
tlptu9icon กำหนดการวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๙
   
เดือนตุลาคม ๒๕๕๙
 
 tlptu9icon กำหนดการวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๙
 tlptu9icon กำหนดการวันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๙
   
เดือนกันยายน ๒๕๕๙
 
 tlptu9icon กำหนดการวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ 
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๙
 tlptu9icon บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๙
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
 tlptu9icon กำหนดการวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๙
 tlptu9icon บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๙
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
 tlptu9icon กำหนดการวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๙
 tlptu9icon บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๙
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙
 tlptu9icon กำหนดการวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๙
   
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
 
 tlptu9icon บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๙
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
 tlptu9icon กำหนดการวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๙
 tlptu9icon บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๙
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
 tlptu9icon กำหนดการวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๙
 tlptu9icon บรรยากาศพิธีเปิด การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๙
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
   
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
 
 tlptu9icon กำหนดการพิธีเปิด หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
"ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๙
 tlptu9icon ปฏิทินการอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
"ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๙
 tlptu9icon แบบฟอร์มใบลา หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
"ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๙
   
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
 
tlptu8icon ประกาศผลการคัดเลือก นมธ. รุ่นที่ ๙ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙