ho6

 

         
เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง บริษัท/องค์กร
1 DATO CHONG YIH TAI กรรมการบริหาร AIRA Securities Public Company Limited
2 MRS. DAW THAN THAN ประธานที่ปรึกษา บริษัท จัดหางาน ยู.เอ.เอ็น.สตรอง จำกัด
3 นาง กงไกร ภากรธนสาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท กงไกร สตีล จำกัด
4 นางสาว กนกวรรณ เหลืองอรุณโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดลูกค้าใหม่ บริษัท เจเนอรัล คาร์ล เซอร์วิสเซส จำกัด
5 นาย กมล สิงห์โตแก้ว กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
6 นางสาว กมลวรรณ ศีลาภิรัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
7 นาย กฤช เอื้อวงศ์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
8 ดร. กฤตพงษ์ พัชรภิญโญพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรวิไล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุพ เทรดดิ้ง จำกัด
9 นาย กฤษดา ธีรวรชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์ชายน์ จำกัด
10 นาย กิตติคม สุทธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
11 นาย กิตติธัช ไทยอารี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เรนท์ อะคาร์ จำกัด
12 นาย โฆสิต สุวินิจจิต ประธานกรรมการ บริษัท เวทีไท จำกัด
13 นาง จริญญา หาญณรงค์ เจ้าของกิจการ ร้านSup'tar Shop
14 นาง จิดาภา สุวัตถาภรณ์ รองประธานสภาเมืองพัทยา เมืองพัทยา
15 นาย จุณวุฒิ ศรีสุขวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทิพย์เคมี จำกัด
16 ดร. เฉลิมพล โล่ห์รัตนเสน่ห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอเวฟ เทคโนโลยี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
17 นาง ชลันธร แก้วแดง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กิ๊บสัน แอนด์ กัน จำกัด
18 นางสาว ชัญญากานต์ คุ้มดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธิงค์ แอนด์ ดู จำกัด
19 นายแพทย์ ชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
20 นาย ชาญณรงค์ เชื้อเจริญ ผู้อำนวยการโครงการ โครงการควบคุมจราจรทางน้ำ VTS
21 นาย ชาญวิทย์ เอนกสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ซีจีเคดี จำกัด
22 นาย ชิงชัย ชัยณรงค์โลกา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โททัล ควอลิตี้ บิสสิเนส จำกัด
23 นาย ชูพงษ์ โภคะสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
24 นาย เชิดชัย บุญแดนไพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีเอสบี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
25 รศ.ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
26 นางสาว ณญาณี เผือกขำ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
27 นาง ณฐพร พันธุ์อุดม ประธานกรรมการกำกับดูแล/หุ้นส่วน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
28 นางสาว ณภัสนันท์ ภัทธนภกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บารมี เกตเวย์ จำกัด
29 ดร. ณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
30 นางสาว ณหทัย เล็กบำรุง รองประธานกรรมการ บริษัท มายบิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
31 นางสาว ณัชพร วรรณะเอี่ยมพิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพลิน เลเซอร์ เมทเทิล จำกัด
32 นาง นันทวดี นันทาภิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ The Babylon Bed&Breakfast
33 นางสาว ณัฐร์กานต์ อังคชัยวนิชย์ ประธานกรรมการ บริษัท เควาย สปอร์ต คลับ จำกัด
34 นาย ณัฐสม ตังเดชะหิรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเปคการ์ด จำกัด
35 นาย ไตรเทพ ศรีกาลรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปร ปลั๊กอิน จำกัด
36 นาย ทรงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยฟิลล์ จำกัด
37 นาง ทักขิณา ยาณะสาร ประธานบริหาร บริษัท ยาอินไทย จำกัด
38 นาง ทัดศรัณยา นิมิตรมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยังเกอร์ จำกัด
39 นาย ทินกร พันพานิชย์กุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด
40 นางสาว ธนพร โสมทองแดง ประธานบริหาร บริษัท พบทอง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
41 นาย ธนัช จุวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด
42 นาย ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต
43 นาย ธีระชัย เชมนะสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
44 นาย ธีระยุทธ ตันตราพล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นิสสันลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
45 นาย นภดล จันทร์เจิม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พิสิษฐ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
46 นาย นวพล พลเมืองดี กรรมการผู้จัดการ Human Balance
47 นาย นันทิยะ ดารกานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท วีนัสเทคโนโลยี่ จำกัด
48 พันเอก นิวัต ก้อนทอง ประจำ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
49 นาย บรรลือ กุลละวณิชย์ เจ้าของกิจการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรลือการค้า
50 ดร. บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ อดีตที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต กรรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
51 นาง ปนัดดา ธรรมสุนทรา ผู้อำนวยการฝ่ายสาขาภาคเหนือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
52 นาง ปภัสรา เตชะไพบูลย์ กรรมการบริหาร บริษัท เค.เอ.เอ็น.เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
53 นาง ปรานี นันทิทรรภ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
54 นาง ปิยาภรณ์ แสนโกศิก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
55 นาย พงศธร มณีพิมพ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
56 นาย พงศ์พันธ์ ตั้งสะสม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เกรท ทาเล้นท์ จำกัด
57 พ.ต.ท. พงศ์ศิริ หิรัณย์เตชะ กรรมการ บริษัท เอแคป แอ๊ดไวซอรี่ จำกัด (มหาชน)
58 นาย พงษ์เกียรติ ลีลายุทธการ เจ้าของกิจการ สี่เอ็ม แมนชั่น
59 นาง พรภัทร์ วิฑูรชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ แกลลอรี จำกัด
60 ดร. พรรณประภา อินทรวิทยนันท์ ประธานกรรมการ บริษัท เมจิก โปรดักชั่นส์ จำกัด
61 นาย พลสิทธิ์ ลาภวงศ์เมธี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพรสซิเดนท์ซัพพลาย จำกัด
62 นาวาอากาศเอกหญิง พัชรี พิพิธสุขสันต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
63 พันเอก พัฒนพงศ์ ระวีวรรณ อาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
64 นาย ไพโรจน์ สิทธิมนต์อำนวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เอส.เอ็ม.แบริ่ง จำกัด
65 นาย ภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนโต๊ะกัง
66 นาง ภาวดี เครื่องกาศ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ส.ศิลป (2524) จำกัด
67 นางสาว ภิตินันท์ แสวงบุญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยู เอส ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด
68 นาง ภิราพัณณ์ วงษ์มณีกิจชัย กรรมการผู้จัดการ เสม็ดแกรนด์วิว รีสอร์ท
69 ผศ.ดร. มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
70 นาย เมธี พันธ์อุทัยวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์.เจ.ลอนดอนเคมีคอลอินดัสทรีส์ จำกัด
71 นาย ยิ่งยงค์ ผการัตน์วิภาต กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีวาเลนซ์เทคโนโลยี จำกัด
72 นางสาว รมนต์อร บุญเรือง กรรมการบริหาร บริษัท โพรโทซา บิวเดอร์ จำกัด
73 นาย ฤทธิชัย ศรีวิจารย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
74 ดร. ลาลีวรรณ กาญจนจารี ประธานกรรมการ บริษัท ชาโต เดอ แบงคอค จำกัด
75 นาย ลือชัย จิรวินิจนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารอาคารสงเคราะห์
76 นาง วชิรา โชติยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮมโชว์ จำกัด
77 นาง วนิดา เพิ่มพึ่งรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.เอ็ม.เร้นท์ อะคาร์ จำกัด
78 นาย วรพจน์ เกตุอร่าม กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ เวลธ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
79 นาง วราภรณ์ ศรีธัญญาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มุกไมตรีการพิมพ์ จำกัด
80 ดร. วศินี หนุนภักดี อาจารย์ประจำ หลักสูตรนโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
81 นาย วัชระ อำนวยรักษ์สกุล ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
82 นาย วันรัก วิเศษรจนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ก่อสร้าง14 จำกัด
83 นาง วิจิตรา ประสพโภคากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีที อพาร์ทเม้นท์ จำกัด
84 นาย วินัย กำโชคชัย รองประธานกรรมการฝ่ายบริหาร บริษัท เค ซี มหานคร จำกัด
85 ดร. วินัย ทองย้อย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลานนาไทยอินเตอร์เนชั่นแนลเทรด จำกัด
86 นางสาว เกวลิน สุวรรณศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด
87 นาย ศรพณ จงธสุขศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีอาร์ เอเจนซี ทราเวล แอนด์ เทรด จำกัด
88 นางสาว ศรีวิรัตน์ ฉัตรจุฑามาศ กรรมการบริหาร บริษัท จุฑามาศพร็อพเพอตี้ จำกัด
89 นางสาว ศศิหงส์ เยี่ยงยงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์เฟคท์ แปลน แอนด์ แอสโซซิเอ็ท จำกัด
90 นาย ศิรพงศ์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสาขาภาคตะวันออกและภาคกลาง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
91 นางสาว ศิริวรรณ อาภามงคล ผู้บริหารโครงการสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนน์ตี้ทรี เอส พี เอ็น กรุ๊ป
92 นาย ศุภกร สุริยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
93 นาง ศุภรา เตชะนิธิสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท อนุสรณ์มหาชัยห้องเย็น จำกัด
94 นาย สมเกียรติ ศุขเทวา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)
95 พล.ต.ต. สมเกียรติ แสงสินศร รองผู้บัญชาการศึกษา กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
96 นาย สมชาย โรจน์อัศวเสถียร ผู้อำนวยการ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
97 นาย สมบูรณ์ วีระวุฒิวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด
98 นาย สมบูลย์ สุตันติวรคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตั้งฮ่งกี่ เทรดดิ้ง จำกัด
99 นาง สมศรี ดวงสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่
100 นางสาว สวิตตา นาคะนคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
101 นาย สามารถ หงษ์วิไล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนสำนักงานและสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์
102 นาย สิงห์ชัย ทุ่งทอง อาจารย์ประจำ ภาควิชาออกแบบสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม (อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอุทัยธานี) มหาวิทยาลัยรังสิต
103 ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สน.บางนา
104 นาง สุธาทิพย์ ตันเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เอส เทอมินอล จำกัด
105 นางสาว สุพร นภาโชติศิริ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดคคอราม่า จำกัด
106 นาย สุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
107 นางสาว สุวรรณา ตันติศรีเจริญกุล กรรมการบริหาร บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด
108 นาย สุวัฒน์ ไววิทย์ลิขิต ประธานกรรมการ บริษัท เกรียงไทยวัฒนา กรุ๊ป จำกัด
109 นาย สุวิชา แย้มสุข กรรมการบริหาร บริษัท คอนเวอร์เจนท์ อินเตอร์เฟรท จำกัด
110 พันเอก อนุวัตร เหลืองวิลัย ประจำกรมข่าวทหารบก กรมข่าวทหารบก
111 นาย อภิเชษฐ คุมพ์ประพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเควินน์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
112 นาง อภิราดี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาแล็กซี่เวิลด์ จำกัด
113 นาง อรมัทน์ เธียรปรีชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แฟนตาเซีย เอสเตท จำกัด
114 ดร. อำมร เชาวลิต อนุกรรมาธิการแรงงาน ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
115 นางสาว อินทิรา สุเมธโชติเมธา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด
116 นาง อิษฎา ทรัพย์เพิ่มพงศ์ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (ภาคประชาชน)
117 นาย อุดมเวท โต๋วสัจจา รองผู้จัดการสายบริหารหอพัก สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
118 นาง อุไรวรรณ หาญอุดมสุข รองประธานบริหาร บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
119 นาย เอกวัฒน์ มานะแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม กรมธนารักษ์
120 นางสาว เอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์ กรรมการอำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

[ Top ]