ho5

         
เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง บริษัท/องค์กร
1 นาง กมลทิพย์ เมธีธนวิจิตร์ ประธานกรรมการ บริษัท บี.เอ็น เอส เอส สตีลกรุ๊ป จำกัด
2 นายแพทย์ กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
3 นาย กิจจา หอรักษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิพากร จำกัด
4 นางสาว กิตติ์รวี ฐิติอมรวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วาสนามั่นคง จำกัด
5 นางสาว โกมล เมฆวัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท อภิชญา ฟลอร่า จำกัด
6 นาย ขวัญชัย เขมนิจกุล ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
7 นาย คณิต วัลยะเพ็ชร์ ทนายความพาร์ทเนอร์และกรรมการ บริษัท เบเคอร์แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
8 นาง จริยา นักสอน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.อาร์.เทรดดิ้ง (2013) จำกัด
9 นาย จรูญพันธุ์ ศิริเวชฎารักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีพีเอส ยูไนเต็ด จำกัด
10 นาง จิราพร ศรีสอ้าน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
11 นาง จุฑาทิพย์ เลิศปรีชาภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซาฮะเซ้ง1976 จำกัด
12 นาย เจริญสุทธ์ เงินประสพสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
13 ดร. ฉกาจ วิสัย ประธานกรรมการ บริษัท กิจวิสัย จำกัด
14 นาง ฉัตรแก้ว เลิศไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
15 นาง ชนากานต์ โชติชนิต ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กังวาล (1989) จำกัด
16 นาย ชัชวาล ตรีเนตร ประธานกรรมการ บริษัท ซี ทู วัน เอ็กซ์ จำกัด
17 นาย ชัยยุทธ์ เสรีรัฐ รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18 นาย ชัยวัฒน์ กุมุทพงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จำกัด
19 นาย ชัยวัฒน์ เครือชะเอม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เค.ซี โฮลดิ้ง จำกัด
20 นาย ชินวัฒน์ อัศวโภคี หุ้นส่วน บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
21 นาย ฐิติ เมฆวิชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
22 นางสาว ณัฏฐ์ปุณณภา นันทพัทธ์นพิน รองประธานกรรมการ บริษัท เทวัญ ดารา จำกัด
23 นางสาว ณิชกานต์ พิชิตนภากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เอส.พลัส จำกัด
24 นางสาว ณิรดา อัศดามงคล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางมด
25 นางสาว ดลิน โสภณพนิช ยังพิชิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาลินนี่ จำกัด
26 นางสาว ดวงรชต พยัฆวิเชียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สวนสัมมนา จำกัด
27 นาย เดชบุญ มาประเสริฐ ตณะกรรมการประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม
28 นาง เดือนรุ่ง ไพรัชเวทย์ รองประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เลเธอร์ แกลลอรี่ จำกัด
29 นาย ถาวร เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีไทยเทรด ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
30 นาย ทรงเดช ดารามาศ ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารอาคารสงเคราะห์
31 นาง ทัศนีย์ จันทร์เรือง นายกสมาคม สายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
32 นาย เทอดศักดิ์ บุญทศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ดี.แอสเซท แอนด์ ดีเวลล้อปเม้นท์ จำกัด
33 นาย ธนากร เจนวิทยาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.วี.พี.แอคเค้านท์ติ้งกรุ๊ป จำกัด
34 นาง ธารทิพย์ ลีวุฒินันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ออโต้เซลส์ จำกัด
35 นาย ธีธัฐน์ วิริยะสุมน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาโนแกรม เอสเธติค กรุ๊ป จำกัด
36 นาย ธีระศักดิ์ ประกายบุญทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด
37 นางสาว นปภา อังศุสิงห์ กรรมการ บริษัท เจ.ซี.เอ็น. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
38 นาย นพเมศฐ์ เจริญนพพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เอ.เอ.อี กรุ๊ป 88 จำกัด
39 ดร. นริศ ขำนุรักษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์
40 ดร. นเรศ ล้วนไพรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูอิทกู๊ด จำกัด
41 นาย นิพพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์ ที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคารซิตี้แบงก์
42 นาย นิเวศน์ ประยูรเธียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท กิบไทย จำกัด
43 นางสาว นุชนาฎ นงนุช สรรพากรภาค1 สำนักงานสรรพากรภาค1
44 นางสาว บุญชิรา ภู่ชนะจิต ที่ปรึกษาประจำ กกต.2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
45 นาง บุปผนาถ ชินเดช ผู้ตรวจราชการกรม กรมธนารักษ์
46 นางสาว เบญญาภา แจ่มสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด
47 นางสาว ประณีต ขวัญเปรมฤทัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านธัญญาทิพย์ ออร์การ์นิค แอนด์ เฮลท์ตี้ ฟู้ด จำกัด
48 นางสาว ปรารถนา กวินวุฒิกุล กรรมการบริหาร บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
49 นางสาว ปริณดา นามประเสริฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออล แอดวานซ์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
50 นาย ปรีชา วัชราภัย กรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
51 นางสาว ปวีณา บำรุงรส กรรมการบริหาร บริษัท คาราเมล คริสพ์ (ประเทศไทย) จำกัด
52 นางสาว ปัญจาภรณ์ พรหมายน ผู้อำนวยการสำนักพระราม9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
53 นางสาว ปารวี วาสิกะสิน กัปตัน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
54 นาง ปิยาภรณ์ โพธิ์กลิ่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายบริหารงานทั่วไป สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
55 นาย พงษ์ศักดิ์ มหัทธนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับเบิ้ลยูเอ็ม อิมเมจิเนีย จำกัด
56 ดร. พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ กรรมการบริหาร บริษัท พิสิษฐ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
57 นางสาว พรพรรณ จิรนันท์สุโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมดิสเต็ม จำกัด
58 นางสาว พันนภา รักสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮชิ (ไทย) จำกัด
59 นาย พิชิตพล วิชาพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
60 ดร. พิรุฬห์ เหมมณฑารพ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
61 นาย พีรเดช พัฒนจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
62 นาง เพ็ญทูล อยู่วิทยา กรรมการบริหาร บริษัท แม็กซ์ พรอพเพอร์ตี้ ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด
63 นาย ไพรัตน์ ทับทิมเทศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีพีซี โซลูชั่น จำกัด
64 นางสาว ภัทรินทร์ ลือกาญจนวนิช รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี.เอ.เอส.แอสเซท จำกัด
65 ดร. มงคล รัตนพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวิลด์ เอเซีย โซลูชั่น จำกัด
66 นาย เมธี พรมเสน ผู้จัดการฝ่าย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
67 นาย รัฐนันทน์ คิรินทร์จิรเดช ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
68 รศ. รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยทองสุข
69 พันเอก รัตนะโชติ อ่างทอง นายทหารปฏิบัติการ กรมกิจการพลเรือนทหารบก
70 นางสาว รัตนา รัตนภาสุร วิทยากรระดับ 11 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
71 นาย ลิลิต กัมมารังกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท นาวาอินแลนด์ทรานสปอร์ต จำกัด
72 นาย วรชัย ชูชัยศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีวัฒนา วู้ดดิ้ง อินดัสทรีส์ จำกัด
73 นาย วรวิทย์ เจนธนากุล กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
74 นาย วรวิทย์ หงวนศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นวมินทร์ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
75 นาย วิกร ภูวพัชร์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
76 นาย วิชาญ กิตติรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
77 นางสาว วิลาวัลย์ วีระกุล นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ กรมธนารักษ์
78 นาย วีระพงศ์ อภิวัฒน์ตั้งสกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพชรนันตกานต์ จำกัด
79 นาย วุฒิไกร ประจงกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเวอร์ไบร์ท แพคเกจจิ้ง จำกัด
80 ดร. ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
81 นางสาว ศวิตา ประจวบแสง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอรีแทส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
82 นางสาว ศศมนฑ์ วงศ์วสุ ผู้ช่วยรองประธาน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
83 นาย ศิระ โล่ห์สวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม.วี.เอส.ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จำกัด
84 นาย เศกสรรค์ ลีลาทิพย์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด
85 นาย สมชาญ ปัญจะลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
86 นาย สมชาย มนัสประกัลภ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหสเตนเลสสตีล จำกัด
87 นาย สมนึก ตันฑเทอดธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
88 พล.ต.ต. สมพงษ์ ชิงดวง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5
89 นาย สมพร ม่วงแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด
90 ดร. สมฤดี ศรีจรรยา กรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
91 นาย สมิต มหาปิยศิลป์ กรรมการ บริษัท แลนด์ทิพย์ จำกัด
92 นาย สาธร อุพันวัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
93 นาย สุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัด เมืองพัทยา
94 นาย สุบรรพต รักชอบสันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนเวอร์เจนท์ อินเตอร์เฟรท จำกัด
95 นาย สุเมธ อุจจ์ศรี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด (ซีพี เฟรชมาร์ท)
96 นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ Managing partner TUAS Capital Partners
97 นาย สุรพงษ์ ดีอุดมวงศา กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลัส99 จำกัด
98 ผศ. สุรพงษ์ สิริพงศ์ดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์พี อิเลคทรอนิกส์เทคโนโลยี จำกัด
99 นาง เสาวณีย์ อาภามงคล ที่ปรึกษาข่าวสายในพระราชสำนัก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
100 ดร. เสาวนีย์ เตชะไพบูลย์ รองประธานกรรมการ บริษัท แปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา จำกัด
101 ดร. แสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซุปเปอร์ เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
102 ดร. อธิพล เครือปอง ผู้บริหารอาวุโส ROD และการพัฒนาธุรกิจ บริษัท อินเตอร์แฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
103 นาย อนันต์กร อมรวาที กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์ แปลน 101 จำกัด
104 ดร. อนุกูล ตันติมาสน์ กรรมการบริหาร บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
105 นาง อโนทัย ลีกิจวัฒนะ หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
106 นาย อภิชา ระยับศรี ที่ปรึกษา บริษัท คชา ดิวิลลอปเมนท์ จำกัด
107 นาย อภิชาติ สมรพิทักษ์กุล ประธานกรรมการ บริษัท เอ เอ็ม จี ออโต้ จำกัด
108 พันเอกหญิง อภิณห์พร อัครเจริญเมธาวี นายทหารประจำผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการกองทัพบก
109 นาย อภิวัฒน์ จ่าตา บรรณาธิการบริหาร บริษัท มีเดีย นาว จำกัด
110 นาย อภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร ผู้อำนวยการสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN บริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด
111 นางสาว อรฑา เจริญศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
112 นางสาว อรทัย เศรษฐีวรรณ รองประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมไทย พี.วี.ซี จำกัด
113 รศ.พญ. อรพรรณ โพชนุกูล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
114 นางสาว อรพินธ์ จิรชนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอราวันประกันภัย จำกัด (มหาชน)
115 นาย อรรถดา คอมันตร์ กรรมการบริหาร บริษัท ไทยสตาร์ กรุ๊ป จำกัด
116 นาย อิสระ วงศ์รุ่ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ท๊อป แมนเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
117 นาย เอกชาติ นาคาไชย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
118 ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
119 นาย เอกสิทธิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาฝ่ายขายและการตลาด บริษัท กระจกพีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จำกัด
120 นาย โอฬาร ศุทธรัตน์ กรรมการ บริษัท เอส โอ พี ซัพพลาย จำกัด

 

[ Top ]