ho4

         
เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง บริษัท/องค์กร
1 นาย กนกกิต นวสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 นาย กมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3 นาย กรัณฑฤทธิ เกตุสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบรนด์เวลท์ จำกัด
4 ดร. กรัณย์ สุทธารมณ์ รองผู้จัดการทั่วไป บจก.สุทธา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (โรงแรมรอยัลไดมอนเพชรบุรี)
5 นาย กานต์ จอมอินตา ผู้ประกาศข่าว/ผู้อำนวยการ บริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จำกัด
6 นาย กิตติ จึงสวนันทน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ็น.เมตัลเวิร์ค จำกัด
7 นางสาว เกศมณี แย้มกลีบบัว ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โกลบอล โมชั่น เซอร์วิส
8 นาย เกษมสันต์ ลีวุฒินันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จิบเฮงเส็ง จำกัด
9 นาย ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล กรรมการ Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd
10 นางสาว จรรย์จิรา พนิตพล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
11 นาง จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
12 นางสาว จิดาภา อุ้มมนุษย์ชาติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
13 นาง จิตราภรณ์ เตชาชาญ กรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) / ประธานบริษัทอีสเทิร์น เอเนอร์จี้พลัส จำกัด
14 นาย จิรสีห์ กาสุวรรณ    Director The Quant Group
15 นางสาว จุฑาพร กุมุทพงษ์พานิช กรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้า พารากอน มอเตอร์ จำกัด
16 นางสาว จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง
17 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ Chief Executive Officer บริษัท พี เอ็ม กรุ๊ป จำกัด
18 รศ.ดร. ชมนาท รัตนมณี รองอธิการฝ่ายบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
19 นางสาว ชาดา ทิชาชล กรรมการบริหาร โรงแรมอาร์เคเดียร์สวีท
20 นาย ชาติพร อัสสรัตน์ กรรมการบริหารและเจ้าของ Ivy Bound International School
21 นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
22 นาย ณรงค์ หงษ์บิน ประธานกรรมการ บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จำกัด
23 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ชัยสายัน  วิศวกรอาวุโส บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
24 นาย ณัชพล ตันเจริญ กรรมการบริหาร บริษัท กรีนเอมเมอรัล จำกัด
25 นางสาว ณัฐกมล พัชรภิญโญพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บจก.วิจิตรการค้า(โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ)
26 นาง ณัฐฏ์นันท์ญา อัศวณิชย์ชากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท รามอินทราการ์เมนท์ จำกัด
27 ดร. ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม อัยการประจำกอง สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 10
28 นาง ดุษฎา นันตา กรรมการบริหาร บริษัท เอ็กซิท เอดดูชั่น จำกัด
29 ร.ท.ดร. ต้องการ แก้วเฉลิมทอง อาจารย์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
30 นาย ทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจีเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
31 นางสาว ทิพวรรณ อุทัยสาง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด
32 นาย เทพสิทฐิ์ ประวาหะนาวิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เมอริทซ์ พับบลิซิตี้ จำกัด
33 นาย ธรรศพงศ์ ชัยเลิศพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีสกุล จำกัด
34 นางสาว ธัญชภัทร ศรีชะโร กรรมการบริษัท บริษัท โรเล็กซ์ แลนด์ แอนด์ บิสซิเนส
35 นาย ธีรศรี นุตาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
36 นาย นนธ์ทะวัฒน วรยศศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลากัวร์เทค จำกัด
37 นาง นันทพร พิสุทธิ์วัชระกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไลฟ์เซฟเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
38 นางสาว นารถนารี รัฐปัตย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
39 นาง นิตยา สีดาฟอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมธนารักษ์
40 นาง นุศรา ธนาดำรงศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
41 ดร. บรรจง โซ๊ะมณี ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อคุณธรรม
42 นาง บุษบา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทำดี กรุ๊ป จำกัด
43 นาย ปฎิภาณ ชาตะเมธีกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม็กซ์เวย์ จำกัด
44 นางสาว ปณตพร ธนาธรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิค คลีน จำกัด
45 นาย ปรนนท์ ฐิตะวรรโณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟอร์เมชั่น เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด
46 รศ.ดร. ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
47 นาย ประวัติ จันทร์เรือง กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการ บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล / บริษัท เพลินวิภา จำกัด
48 นาย ประสิทธิ์ นพรัตน์นภาลัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด
49 นาวาโท ปริญญา รักวาทิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด
50 นาย ปรียกร มิมะพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ เดล คาร์เนกี ประเทศไทย
51 ดร. ปาริยา ณ นคร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
52 นาย ปิยะ ตันติเวชยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ซุปเปอร์ริช อินเตอร์เนชั่นเนล เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด
53 ดร. ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา รองเลขาธิการ สภาอุตสาหรรมแห่งประเทศไทย
54 นาง เปรมฤดี สุวรรณทัต ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักประธานกรรมการบริหาร บริษัทเจเนอรัลอิเลคทรอนิคคอมเมอร์ซเซอร์วิสเซส จำกัด
55 นาง พรจิตร ศุภบัณฑิต ประธานกรรมการ บริษัท สยามการ์เด้นท์ อพาร์ทเมนต จำกัด
56 นาง พรนภา ไทยเจริญ กรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
57 นาย พลฑิตย์ ภุกพิบูลย์ หัวหน้ากองบรรณาธิการ/ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด
58 รศ.ดร. พอพันธ์ วัชจิตพันธ ผู้ชำนาญการคณะลอจิสติก มหาวิทยาลัย บูรพา
59 นางสาว พัชราภรณ์ มณีวัชระรังษี ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชีและการเงิน บริษัท ปับลิซีส (ประเทศไทย) จำกัด
60 นาง พิชญา มัยลาภ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี.เอ็ม.อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
61 นาย พิเชฐ ธรรมวิภาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานกิจการสาขา4 ธนาคารออมสิน
62 นาย ไพรัช บูรพชัยศรี รองประธาน หอการค้าไทย
63 นาง ภัทราภรณ์ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร พร็อพเพอร์ตี้ มาร์เก็ต จำกัด
64 นาย ภูวฤทธิ์ สวัสเดชะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ณัฐพรรษ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
65 นาย มงคล กีรติไกรนนท์ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ส.ไทยเสรี(๒๕๒๕) จำกัด
66 นาย มนตรี จียาศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด
67 นาย มนตรี ภูวสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด
68 ดร. มุกดา พัฒนะเอนก กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การได้ยินดีเมด
69 นาย ยอดยิ่ง โสภณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด
70 นางสาว รมิดา จูพัฒนกุล อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
71 ดร. ฤทธิรงค์ อินทรจินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีมวิศว์คอนสตรัคชั่น จำกัด
72 นางสาว ลลิดา ลีละยูวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับเบิ้ล ยู เอ็ม อิมเมจิเนีย
73 นาง ลัดดา เตชะวณิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเกรสซีฟ บิลดิ้ง แมเนจเม้นท์ จำกัด
74 นาย เลอพงษ์ ชูประยูร ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
75 นาง วรพรรณ วรกุล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
76 นาง วรรณี ลีลาเวชบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด
77 นาย วสันต์ เคียงศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
78 นางสาว วสุรมย์ ภาณุดิถีกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ้นส์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
79 นาย วิชัย รุ่งเพ็ชรวิภาวดี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีเอ็นวาย ออโต้อิมพอร์ต จำกัด
80 นางสาว วิรกานต์ ชัยสิริสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โมโนคอน จำกัด
81 นาย วีรชัย งามจรัสศรีวิชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท จำปาลาวการเกษตร จำกัด
82 นาย วุฒิพงษ์ ประวิตรวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฮาม่อน บี.กริม จำกัด
83 นางสาว ศนัฎฐ์ชนม์ อัศวปรมิตชัย กรรมการผู้จัดการ นินา พาราไดซ์ ทราเวล เซอร์วิส
84 นาง ศรีพนม บุนนาค รองผู้อำนวยการ สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปส.)
85 นาง ศิริรัตน์ ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
86 นาย ศิวะ แสงมณี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
87 นาง ศุภลักษณ์ หนุนภักดี เลาทองดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัพ แอนด์ คัมเมอร์ จำกัด
88 นาง สงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
89 นาย สถาพร โคธีรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหพรแอนด์โก จำกัด
90 นาย สมชัย เตชะวณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
91 ดร. สมชาย หาญหิรัญ    ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
92 นาย สมบัติ ทวีผลจรูญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
93 นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการ ไพร์มโร้ดกรุ๊ป
94 นาย สมสุข ศรีสถิตย์วัฒนา ประธานบริษัท บริษัท เอเชี่ยน พารากอน จำกัด
95 ดร. สมิทธิ์ธนา ชัยเจนกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
96 นาย สันติ วัดผ้าพับ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางปะหัน
97 นาง สาลินี วังตาล ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
98 นาย สุกิตติ เอื้อบุญกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโรจน์พัฒนาการบัญชี จำกัด
99 นาย สุทธิพร ตัณฑิกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
100 นาย สุเทพ ไทยสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูมายเบส จำกัด
101 นาย สุธนัย ประเสริฐสรรพ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
102 นาย สุธี พนาวร เจ้าของกิจการ บริษัท ยูบีซีแอล จำกัด
103 นาง สุนทรี ดีอุดมวงศา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เลิศชวนะ จำกัด
104 นาง สุภัค ริรัตนพงษ์ กรรมการ บริษัท เบนซ์ สปอร์ต โปรเฟสชั่นแนล เซ็นเตอร์ จำกัด
105 นาย สุรไกร เหล็กกล้า หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมจิตต์ เรสซิเดนซ์
106 ร.ต.ต.ดร. สุรเชษฐ์ เชื้อศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
107 นาง สุวรรณา อนันต์สรรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เค.ซี ไบค์ อินดัสตรี้ จำกัด
108 นางสาว สุวรรณี ลีลาประชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลี แอนด์ สตีล จำกัด
109 นาย สุวิทย์ ตันติศรีปรีชา หุ้นส่วน-ที่ปรึกษา ศรีปรีชาโฮลดิ้ง
110 นาย โสณทนา พฤกษานานนท์ กรรมการบริษัท บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
111 นาย อชิต จินตมาลย์ กรรมการผู้จัดการ บจก.เชื้อไฟพาวเวอร์
112 นาย อนิวรรตน์ สมาธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอที สแควร์ จำกัด
113 นาย อภิชาติ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการกองคดี2 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
114 นาง อรดี รุ่งเรืองโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอซีซี จำกัด(มหาชน)
115 นางสาว อรวรรณ จิตตาพินิจมาศ ที่ปรึกษาบริษัท บริษัท หินสวยมาก จำกัด, บริษัท Shane co. Jewelry USA
116 นางสาว อรุณพร ประสงค์ชัยกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
117 นางสาว อัญชุลี สิมะเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
118 พลอากาศเอก อิทธิศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ อนุกรรมาธิการคมนาคมทางอากาศ รัฐสภา
119 นาย อิสระ บุญยัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
120 นาย เอกพิทยา เอี่ยมคงเอก กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอกการลงทุน จำกัด

 

[ Top ]