เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง บริษัท/องค์กร
1 นาย กมล รัชตะทรัพย์ ประธานกรรมการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ บริษัท สหรัชต์พัฒนา จำกัด (พงษ์เพชร กรุ๊ป)
2 นางสาว กมลภัส ปั้นเทียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท คินมาร์เก็ตติ้ง จำกัด และ บริษัท ไทย แมค พรีแคซท์จำกัด
3 นาย กรรณ ศิริภัทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพีเอสเอนเนอยีแอนด์มารีน จำกัด
4 นาง กฤษฎาวรรณ (ศยามานนท์) พรหมชนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เค แอนด์ คิว แอสโซซิเอทส์ จำกัด
5 นาย กฤษดา กวีญาณ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล) สำนักนายกรัฐมนตรี
6 นางสาว กัลยา งามพร้อมสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอ.เอ็ม.แคน แอนด์พริ้นติ้ง จำกัด
7 นาง กาญจนา อนุรักษ์กมลกุล กรรมการบริหาร วิจัยและพัฒนา บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
8 นาง กุลวดี คฤหเดช กรรมการบริษัท บริษัท แอสเส็ท ดีดี (เอชเค) จำกัด
9 นาย เกรียงศักดิ์ ศรีศิลปวงศ์ กรรมการบริษัท Aesthetic Plus Co.Ltd.,
10 นาย เกรียงศักดิ์ สกุลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท Richie Boss จำกัด
11 นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการทหาร วุฒิสภา
12 นาย จรินทร์ สุนทรถาวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เจ.อาร์.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
13 นาง จิดาภา มั่นในสัจจธรรม ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานยุทธศาสตร์และการเงิน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
14 นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล หุ้นส่วนผู้จัดการ สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
15 นาง จิรพร ภูธนกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ เอ็ม ที พลับลิชชิ่ง จำกัด
16 นาย จุฑา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจและรักษาการอำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการตลาดเงินฝาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์
17 นาง จุรีภรณ์ เมฆินไกรลาศ กรรมการบริหาร พี.ซี.ไอ.คอนกรีตอุตสาหกรรม
18 รศ.ดร. เจียรนัย เล็กอุทัย ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19 นาย ชัชวาล ตรังตรีชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พัฒนาธุรกิจ บริษัท ยิบอินซอยและแย๊คส์ จำกัด
20 นาย ชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท วัน ทู วัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
21 นาย ชานนท์ โชติวิจิตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบรน คอนซัลแทนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
22 ดร. ชูเกษ อุ่นจิตติ นักวิชาการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อี เอส โกลบอล จำกัด
23 ดร. เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงาน ศาลรัฐธรรมนูญ
24 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
25 นาง ญาใจ พัฒนสุขวสันต์ กรรรมการบริษัท บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
26 นาง ฐิตารี อยู่วิทยา ประธานบริษัท บริษัท ธรรมสมจิตร์ จำกัด
27 นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ ประธานกรรมการ บริษัท เอ. เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
28 นางสาว ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
29 นาย ดนัย นพรัตน์นภาลัย ผู้อำนาจการฝ่ายขาย บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด
30 นาย ดรุษกร วิสุทธิสิน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมดาส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จำกัด
31 นาย เดชพล วิภูศิริ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
32 นาย เติมศักดิ์ สิงห์สมบุญ รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ ทอร์ทสตรีท เอ็ดดูเคชั่น
33 นาย ถาวร จำปาเงิน ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา สำนักนายกรัฐมนตรี
34 นาย ธนวัฒน์ วันสม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส กลุ่มเจียไต๋
35 ว่าที่ร้อยตรี ธัชชัย ศิริสัมพันธ์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
36 นาย นรัจย์ ฉัตรวิชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมเนจเมนท์ ออฟ อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
37 นาง นลินี งามเศรษฐมาศ ประธานกรรมการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
38 นางสาว นันทนา ขวัญแพรแก้ว ผู้ช่วยรองประธาน ฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
39 นางสาว นันทวัน ตันประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันตาเดคคอร์
40 นาย นิสิต อนันตรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิสิตแอนด์พาร์ทเนอร์ จำกัด
41 นาง นุชนาถ วสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
42 พล.อ.อ. บุญช่วย สุภรสุข กรรมการ บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
43 นาย ประมวญ เทพชัยศรี รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
44 นาย ประเสริฐ จิรคูณสมบัติ ประธานบริหาร บริษัท ประเสริฐสมบัติและบุตร จำกัด
45 นาย ปรีชา กีรพิมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานนโยบายและกลยุทธ์ ธนาคารออมสิน
46 นาย ปรีชา มงคลหัตถี ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
47 ดร.นพ. เปรมศักดิ์ เพียยุระ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ การสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร
48 นาง ผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
49 นาง พนอม พวงสมบัติ ประธาน กกต.จว.เพชรบุรี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี
50 นาง พนิดา ตั้งกิจจารักษ์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
51 พลตรี พรเลิศ วรสีหะ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย
52 ร้อยเอกหญิง ดร. พัชมณ มาสกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กุลนารถ แกรนด์ จำกัด
53 นางสาว พัชราภรณ์ วัฒนสุข ผู้จัดการส่วนพัฒนาบุคลากร บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
54 นาง พัชรี ดุลยธรรมาภิรมย์ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยนารี
55 นาง พัฒน์นรี พิบูลกุลพัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท ฮิวแมนคอนเนคชั่น จำกัด
56 นาง พิมพ์ณัฐชยา บุณยมาลิก กรรมการบริหาร บริษัท นุกพลัส จำกัด
57 ดร. พิมพ์อนงค์ สินภัทรบดี ประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
58 นาง พิมพ์อุษา กาญจนาวิวิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภมงคลอลูมินั่ม จำกัด
59 นางสาว พิมพิศุทธิ์ ปิยสันติวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชั่น ยูเค เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
60 นาย พิษณุพร ขาวประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
61 นาย พีรพล นนทสูติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
62 นางสาว ภัทธนีวรรณ วิญญรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลท์เฮ้าส์ โปรดักส์ จำกัด
63 นาง ภัสสรา เตชะณรงค์ กรรมการผู้จัดการ โครงการโบนันซ่า เขาใหญ่
64 ดร. ภาคภูมิ เดชสกุลฤทธิ์ รองประธาน มูลนิธิ เจษฎา เทคนิค มิวเซียม
65 นาง ภาวิณี อามาตย์ทัศน์ ที่ปรึกษาฝ่ายประสานงานราชการ บริษัท อิทธิพร อิมปอร์ต จำกัด
66 นาย ภาวิต บุญชละ ที่ปรึกษาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่
67 นาย มงคล ภูวนัตตรัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเอสพี โกลบอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
68 รศ.ดร. มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
69 นางสาว มาลิน วูวนิช ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
70 ดร. มุกดา เที่ยงธรรม ที่ปรึกษาบริษัท, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เที่ยงธรรมกฎหมายและบัญชี จำกัด
71 นาง ยลดา หวังศุภกิจโกศล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด
72 นางสาว ยุวดี บุญครอง ประธานกรรมการ บริษัท เอชพลัส แชนแนล คอร์ปเรชั่น จำกัด
73 นาง เยาวเรช วิบูลย์ศิริทัศน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนงานบริหารตัวแทน บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
74 ผศ.ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
75 นาย รัฐไท พร้อมอาษา ประธานกรรมการ บริษัท เดอะปริ๊นซ์เน็ตเวิร์ค กรุ้ป จำกัด
76 นาย รุจพงศ์ ประภาสะโนบล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการคลัง) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
77 นางสาว ลัดดา เล็งเลิศผล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
78 นาย วชิรา จันทร์ชู สถาปนิกและทนายความที่ปรึกษา บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จำกัด
79 นางสาว วณิศรา ภิญญาสาส์น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟอร์นิช บาย วณิส จำกัด
80 นาง วรนุช ภู่อิ่ม ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุและการคลัง กรมธนารักษ์
81 นางสาว วรรณพร รัตนถาวรกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 3 เอส เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
82 นางสาว วรีรัตน์ ศรีสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อเมริเทค กรุ๊ป จำกัด
83 นางสาว วัชรี ลีวุฒินันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท คอฟฟี่ บีนเนอรี่ จำกัด
84 นาย วันไชย เยี่ยมสมถะ ทนายความหุ้นส่วน บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด
85 พลเอก วิชิต ยาทิพย์ ประธานกรรมการ บริษัท นิปปอนแพค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
86 นาย วิชิต อำนวยรักษ์สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีทูเอ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
87 นางสาว วิภาดา เลิศสุวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเจอร์ เบสท์ฟู้ด จำกัด
88 นาย วิรัช ภูริธานนท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ธัญญกิจ เซอร์วิส จำกัด
89 นาง วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ที่ปรึกษา สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
90 นาย วีรยุทธ พุนลาภพาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วีทูที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
91 นาง วีรวรรณ สุภัทรกุล รองประธานบริษัท บริษัท วี.เอส. โฮมการ์เด้น จำกัด
92 นาย ศิตชัย จีระธัญญาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
93 นาง ศิริรัตน์ สหัสสพาศน์ ประธานบริหาร บริษัท ไทยทำน้ำผลไม้ เพชรบุรี จำกัด
94 นาย ศิวกร ไกรกฤชกองบุญ ประธานกรรมการ บริษัท รวมพรรวย (2007) จำกัด
95 รศ.นพ. ศุภชัย ถนอมทรัพย์ หัวหน้าและผู้อำนวยการศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี
96 นาย ศุภชาติ อังคสุวรรณศิริ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ออร์กาโน โกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
97 รศ.ดร. สมชาย ชคตระการ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
98 นาย สมพร ทิมแสง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิมแสง2000 จำกัด
99 นาย สมพร มั่งมี กรรมการผู้จัดการ High quality industrial products
100 ดร. สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
101 นาย สมหมาย แซ่อึ้ง หัวหน้าธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
102 นาย สาทร ชวนะเวสน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิศชวนะ จำกัด
103 นาย สาธร เผื่อนประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กฎหมายชลินท์ธร และที่ปรึกษา จำกัด
104 นาย สุชัย โรจน์วัฒนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบูสท์ จำกัด
105 ผศ.ดร. สุปรีดี ฤทธิรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
106 นาย สุภัทร พฤกษานานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
107 นาย สุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร ที่ปรึกษา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
108 นาย สุรัตน์ชัย กึงฮะกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จำกัด
109 นาย สุหัตถ์ สังชญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด
110 นาย อนุสรณ์ แพร่พิพัฒน์มงคล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็น เอ เค เอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
111 แพทย์หญิง อภิรมย์ เวชภูติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ การสาธารณสุข วุฒิสภา
112 นาย อภิรักษ์ วรรณสาธพ ประธานบริษัท บริษัท ออลพีเอ จำกัด
113 นาย อรรถยุทธ ลียะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอออนอินเตอร์ จำกัด
114 นาย อัชดา เกษรศุกร์ กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
115 นาย อารยะ ควะชาติ ประธานกรรมการ บริษัท สวนทองเรียลเอสเตท จำกัด
116 นาย อารีรักษ์ อัชนันท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ริชมอร์ เทคโนโลยี่ จำกัด
117 นาย อุกฤษฏ์ อมรรัตนเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีลิท ออโต้ จำกัด
118 นางสาว อุชษณีย์ ชิดชอบ ประธานบริหาร บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
119 นาง อุณากร พฤฒิธาดา กรรมการ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
120 ดร. อุษณีย์ มหากิจศิริ ประธานกรรมการ บริษัท เคดีเอ็น จำกัด

 

[ Top ]