ho2

         
เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง บริษัท/องค์กร
1 นาง กิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)
2 นาง เกตุวลี นภาศัพท์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด
3 ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธาน สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
4 นาย เกียรติศักดิ์ กัลยาสิริวัฒน์ ประธานบริหาร บริษัท โนโวล อากรีเทรด (ประเทศไทย) จำกัด
5 นาย จเด็จ อินสว่าง ที่ปรึกษาประจำกรรมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภา
6 นาย จรัญ เกษร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด
7 นาย จำกัด ศิริพูนทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเอ็ม.พี.แอสโซซิเอทส์ จำกัด
8 นางสาว จิตราภรณ์ ลยานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียน อินต้า จำกัด
9 นาย จิรยศ เทพพิพิธ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอพลัสสตูดิโอ จำกัด
10 นาง จิราภรณ์ วิริยะพงษากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท จงหัวเหลียน จำกัด
11 นาย เฉลิมพล โชติเมธากุล ผู้จัดการฝ่ายโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสงวนเอ็นจิเนียริ่ง
12 นาง ชนิดา วงษ์ช่างหล่อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงานกฎหมายเอไอแอนด์แอสโซซิเอส จำกัด
13 นาย ชวลิต ว่องสุวรรณเลิศ กรรมการบริหาร บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
14 นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา หุ้นส่วนบริหาร (ตรวจสอบบัญชี) สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
15 นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์ หุ้นส่วน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด
16 ดร. ญดา ถาวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจไอ ริชเชอร์ จำกัด
17 นาย ณกรณ์ ตรรกวิรพัท กรรมการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
18 ดร. ณหทัย ทิวไผ่งาม ประธานที่ปรึกษาและผู้จัดการ โรงเรียนทิวไผ่งาม
19 นาย ดุลยวิทย์ เลาทองดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอลดี เรสเตอรองส์ จำกัด
20 นาย เตชะ บุณยะชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไครัส จำกัด
21 รศ. อัญชลี พิพัฒนเสริญ รองศาสตราจารย์ ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22 นาย ทรงฤทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธานกรรมการ บริษัท แอร์โรสเปซ เทค จำกัด
23 นาย อนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการ บริษัท นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
24 รศ.ดร. ทวีป ชัยสมภพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25 นาย ธนชาต ตรีสุขสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อป-ทิพย์ แทรเวล จำกัด
26 นาย ธนพันธ์ วงศ์ชินศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทัชพ้อยท์ พาวเวอร์ จำกัด
27 ผศ. ดร. ธีระ เจียศิริพงษ์กุล ผู้อำนวยการโครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
28 นาง ธีราลักษณ์ รมยานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
29 ผศ.ดร. ว่าที่ ร.ต. นพพร ลีปรีชานนท์ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
30 นางสาว นพรัตน์ เลิศชัยประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ขอนแก่น แอล.เอส.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
31 พล.ต. นพรัตน์ แป้นแก้ว รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กรุงเทพมหานคร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กรุงเทพมหานคร
32 นาย นเรศ โชติพฤกษ์ชูกุล หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวตาออยล์
33 ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการและผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
34 ผศ. ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
35 นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์
36 นาย นิพิฐ อริยวงศ์ ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์
37 นาย บดินทร์ แสงอารยะกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
38 นาง บุญญาพร เดชาเศรษฐ์ รองประธาน มูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม
39 นาย บุญเลิศ เกียรติศรีธารา ประธานกรรมการ บริษัท ออลสวีท จำกัด
40 นาย บุลกิต อำนาจวรประเสริฐ พิธีกรรายการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัท บางกอกมีเดีย เอเยนซี่ จำกัด
41 นาง เบญจวรรณ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหาร บริษัท แอกเซส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
42 นาง เบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร กรมศุลกากร
43 นาย ปกรณ์ คุณสาระ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
44 นาย ประชา รุ่งเพ็ชรวิภาวดี ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็นวาย ออโต้อิมพอร์ต จำกัด
45 นาย ปฏิกรณ์ คงพิพิธ ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะศาลอาญา
46 นาย ประชา รุ่งเพ็ชรวิภาวดี ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็นวาย ออโต้อิมพอร์ต จำกัด
47 นางสาว ประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
48 เภสัชกร ปราโมทย์ ตันวัฒนะ รองประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
49 นาย ปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
50 นาย ปรีชา เอื้ออนันตธนกุล กรรมการ บริษัท พนาทัศน์ จำกัด
51 นางสาว ปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
52 นาง ผกายพรรณ ศิริกุลชยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ บี อาร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
53 นาย พรชัย อรัณยกานนท์ นายกสภา วิทยาลัยทองสุข
54 นาย พรเทพ ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีวายไอ คอนซัลติ้ง จำกัด
55 พ.ต.ต.(หญิง) พรรณทิพย์ เต็มเจริญ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
56 นาย พฤฒิพงศ์ เฉลิมชัยชาญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด
57 นาย พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา รองผู้อำนวยการ กลุ่มการตลาด ธนาคารออมสิน
58 นาง เพ็ญศิริ โสวรรณวณิชกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
59 นาย ไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
60 นาย ไพรัช มณฑาพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
61 นาย ไพโรจน์ เอื้อบุญกุล ประธานกรรมการ บริษัท สำนักงานสอบบัญชีไพโรจน์พัฒนา จำกัด
62 นาย ไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
63 นางสาว ภคปภา โกษานันตชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอ ซี ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด
64 นาง ภา พลางกูร รองประธานบริษัท บริษัท ตาล จำกัด
65 นาย มนตรี ฐิรโฆไท รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
66 นาย มานิต นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี
67 นาย เมธา เลิศปรีชาภักดี ประธานกรรมการ บริษัท ซาฮะเซ้ง 1976 จำกัด
68 ร.อ.นพ. ยงยุทธ มัยลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดต่างประเทศและประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โรงพยาบาลพญาไท 2 และ บริษัท ดี.เอ็ม. อินเตอร์คอมมิวนิเนชั่น จำกัด
69 นาง ยุพดี ชูประภาวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กำลังสอง จำกัด
70 รศ.ดร. ใยอนงค์ ทิมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลยโซล่าร์ ซัพพลาย จำกัด
71 นาง รัตนา ตัณฑกุลนินาท ประธานกรรมการ บริษัท เอ๊กเซลเล้นท์ กราฟฟิค จำกัด
72 นางสาว รุ้งเพชร ลิ้มสวัสดิ์วงศ์ กรรมการบริหาร โรงแรม เอส15, เอส 31
73 นาย วรพจน์ อำนวยพล กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาลาคี จำกัด
74 นาง วรภา มนต์อารักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนค๊อตตอน (ประเทศไทย) จำกัด
75 นาง วรรณี ควรสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด
76 นาย วันชัย ศรีหิรัญรัศมี ประธานกรรมการ บริษัท วินเท็กซ์ รับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด
77 นาย ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยทำน้ำผลไม้ เพชรบุรี จำกัด
78 นาย วินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
79 นาง ศรีสอาด ชั้นสามารถ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.พี. แม็คคานิเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
80 นาย ศิริพงศ์ ว่องวุฒิพรชัย กรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร บริษัท อี เอ็ม ซี จำกัด (มหาชน)
81 นาง ปิยะภา จงเสถียร ผู้อำนวยการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
82 นาย สมเกียรติ ถาวรวิศิษฐพร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
83 รศ. สมชาย วิริยะยุทธกร บรรณาธิการวารสารเทคนิคการแพทย์ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
84 นาย สมชาย อัศวเศรณี ประธานกรรมการ บริษัท เนเจอร์ เบสท์ฟู้ด จำกัด
85 นาย สมชาย อัศวกิตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเจริญ อินเตอร์เทค จำกัด
86 นาย สมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบสท์พาเลซ จำกัด
87 นาย สมศักดิ์ สุริยมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
88 นาย สรชน บุญสอง หุ้นส่วนและกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
89 นาย สรสิทธิ์ สุนทรเกศ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
90 นางสาว สวนิศ วงศ์ดีเลิศสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เลิศศยามสตีล จำกัด
91 นาย สัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
92 นาย สามารถ สุวัชรชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไร้ท์ พร็อพเปอร์ตี้ส์ จำกัด
93 รศ. สายฝน สุเอียนทรเมธี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
94 นาย สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ
95 นาย สุทธิชัย สพโชคชัย เจ้าของและผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล วิชัยพานิช
96 นาย สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
97 นาย สุทธิศักดิ์ โล่ห์สวัสดิ์ ประธานบริหาร บริษัท เอ็ม.วี.เอส ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
98 รศ. สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
99 นางสาว สุนันท์ สิงห์สมบุญ สมาชิกวุฒิสภา วุฒิสภา
100 นาย สุเมธ ตั้งประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด
101 ดร. สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท แบงคอก เทรนนิ่ง อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด
102 นพ. สุรสิทธิ์ อัศดามงคล ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลบางมด
103 นาย สุวัชชัย เอกชัยศิริ ประธานกรรมการ บริษัท อี.เอส.ซี.แอสเซท จำกัด
104 พล.ต.อ. สุวัฒน์ ธำรงศรีสกุล ที่ปรึกษาอาวุโสด้านกฎหมายและหุ้นส่วน บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ์ กรุ๊ป จำกัด
105 นาย เสมอกัน เที่ยงธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซอยเลส เว็จ จำกัด
106 นาย ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธาน ศาลอุทธรณ์ภาค 8 ศาลยุติธรรม
107 นาย อนันต์ เกตุพิทยา ประธานกรรมการ บริษัทจัดหางาน เดอะ บิลเลี่ยน โซลูชั่น จำกัด
108 นาย อมร โตจิรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสพีวีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
109 นาง อมรัตน์ กัมบีร์ รองประธานบริหาร บริษัท ยูโรครีเอชั่นส์ จำกัด
110 นาง อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
111 ดร. อรพรรณ คงมาลัย อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
112 นาย อรรถสิทธิ์ ดำรงรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท พี พี ดี คอนสตรัคชั่น จำกัด
113 นาย อัคคพันธ์ ลีวุฒินันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอฟฟี่ บีนเนอรี่ จำกัด
114 นาย อัครพงศ์ นิธยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด
115 นาย อาทิตย์ ธำรงธัญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ตทรี จำกัด
116 นาย อำนวย ศรีพูนสุข ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
117 นาง อิงสาริศา กันตาคม กรรมการผู้จัดการ บริษัท พารากอน เอสเทติก จำกัด
118 นางสาว อิศรา ดิสรเตติวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด
119 พ.ต.อ. อุทัย กวินเดชาธร ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการสืบสวนตำรวจนครบาล (ผกก.ฝอ.บก.สส.บช.น.) กองบังคับการสืบสวนตำรวจนครบาล (บก.สส.บช.น.)
120 นาย อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

[ Top ]