ประกาศ
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๒

 

ประกาศผลการคัดเลือก นมธ. รุ่นที่ 12 วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น.
 
TLPTU-12 1) รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นมธ. รุ่นที่ 12 คลิกที่นี่
TLPTU-12 2) การยืนยันการเข้ารับการอบรม ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561 คลิกที่นี่
TLPTU-12 3) ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมหลักสูตร คลิกที่นี่
TLPTU-12 4) ขั้นตอนการรายงานตัว วันที่ 9 - 10 มกราคม 2561 คลิกที่นี่
TLPTU-12 5) กำหนดการหลักสูตร คลิกที่นี่
TLPTU-12 6) หลักการและเหตุผล คลิกที่นี่