ประกาศ
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๑

 

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
 
logotwlp1 กำหนดการวันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๑
 
เดือนตุลาคม ๒๕๖๐
 
logotwlp1 ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๑๑
วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
logotwlp1 กำหนดการวันจันทร์ที่ ๒๔ และ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๑
logotwlp1 กำหนดการวันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๑
logotwlp1 ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๑๑
วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
logotwlp1 กำหนดการวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๑
 
เดือนกันยายน ๒๕๖๐
 
logotwlp1 ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๑๑ 
วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
logotwlp1 ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๑๑ 
วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐
logotwlp1 กำหนดการวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๑
logotwlp1 ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๑๑ 
วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐
logotwlp1 ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๑๑ 
วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐
logotwlp1 กำหนดการวันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๑
logotwlp1 ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๑๑ 
วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐
logotwlp1 ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ ๑๑
วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
logotwlp1 กำหนดการวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๑
logotwlp1 กำหนดการวันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๑
 
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
 
logotwlp1 กำหนดการวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๑
logotwlp1 กำหนดการวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๑
logotwlp1 กำหนดการวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
หลักสูตรผู้บริการระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๑
logotwlp1 กำหนดการพิธีเปิด หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
"ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๑
logotwlp1 แบบฟอร์มใบลา นมธ. รุ่นที่ ๑๑
 
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
 
logotlptu11 ประกาศผลการคัดเลือก หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 
"ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๑

logotlptu11 ปฏิทินการอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 
"ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ ๑๑