ho1

         
เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง บริษัท/องค์กร
1 นาย ชวน หลีกภัย สส. พรรคประชาธิปัตย์
2 รศ.ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม
3 ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัด กระทรวงอุตสาหกรรม
4 ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธาน สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
5 รศ.ดร. กำพล รุจิวิชชญ์ รองอธิบดี ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6 นาย กริชพล ลีลาชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท กริชพล จำกัด
7 นาง กรุณา ศุภการุณย์ กรรมการอำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท แอโรฟิล จำกัด
8 นาย กวีทัศน์ ศรีสุรพล ประธานกรรมการ โรงพยาบาลเวชประสิทธ์
9 นาย กำธร วังอุดม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.พี.ซี เอนเตอร์ไพร้ส์ จำกัด
10 นาย กิตติพงษ์ จินตวราลักษณ์ กรรมการบริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
11 นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย ประธานกรรมการ บริษัท วิชัย เทรดดิ้ง (1983) จำกัด
12 นาย โกมล กัมบีร์ ประธานกรรมการ บริษัท ยูโรครีเอชั่นส์ จำกัด
13 นาย คงเดชา ชัยรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
14 นาย คติพจน์ เกิดมั่นคง รองผู้จัดการ กองซ่อมใหญ่อากาศยานที่ 3
15 นาย คเณศร์ ชาติธรรมรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รอซโซ่ จำกัด
16 นาย จักริน บันทัดทอง กรรมการหุ้นส่วน บริษัท เบเคอร์แอนด์แม็คเค็นซี่ จำกัด
18 นาย ชญานินทร์ โพธิวรคุณ ผู้จัดการตรวจสอบภายใน บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
19 นาย ชัยยันต์ เจริญโชคทวี CEO Fleet Global Logistic Co;Ltd
20 นาย ชาญกิจ ไตรรัตนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค อินเตอร์บิซ จำกัด
21 นาย ชาญชัย อุดมลาภธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
22 นาย ชาลี รัตนวชิรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำหนึ่ง การตลาด จำกัด
23 นาย เชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลังและสถาบันการเงิน วุฒิสภา
24 นาย โชคชัย บรรลุทางธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท มูฟวิ่งเวิลด์ จำกัด
25 นาง ดวงพร สุจริตานุวัต กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
26 นาง ดารณี วัธนเวคิน เลขาธิการ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
27 ดร. เดช เฉิดสุวรรณรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพ โอ เอ คอมส์ จำกัด
28 นาย ทวี ประจวบลาภ อธิบดี ผู้พิพากษาศาลอาญา
29 นาย ทัศนัย ไกรวัฒนพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แพลนเนอร์ จำกัด
30 ดร. ทัศนาลักษณ์ สันติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
31 นาง ทัศนีย์ พงศ์ละไม รองอธิบดี กรมธนารักษ์
32 นาย ธนภัทร เอกกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต
33 นาย ธวัช ดำสอาด หุ้นส่วนสำนักงานกฎหมาย บริษัท ติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
34 นาย ธีร์ภัทร สูตะบุตร กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC
35 นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
36 นางสาว นพวรรณ สุวรรณประทีป ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อายตนะ จำกัด
37 นาง นารี สุขสุดประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาซ่าอินดัสเทรียล จำกัด
38 รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ผู้อำนวยการหลักสูตร Executive MBA มหาวิทยาลัยศรีปทุม
39 นาย นิเวศ พันธ์เจริญวรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย แชนด์เลอร์และทองเอก จำกัด
40 นาง นุชนาฏ อุตมาภินันท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด เท็กซ์ไทล์ มิลส์ จำกัด
41 นาย บุญเลิศ มหาวิเศษศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทัสค์ อินทีเรีย จำกัด
42 นาย ประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการ รถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
43 นาย ประสิทธิ์ จันทร์ประทีปฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท Sriracha Nakorn General Hospital Public Company Limited
44 นาย ปรีชา บุณยกิดา กรรมการอิสระ บริษัท อารียา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
45 นาย ปิติพงศ์ เต็มเจริญ รองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง
46 นางสาว พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดี วิทยาลัยทองสุข
47 นาย พรชัย กิตติปัญญางาม กรรมการผู้จัดการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
48 นาง พรทิวา นาคาศัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยนาท
49 นาย พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรไพลิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
50 นาย พิเชียร อำนาจวรประเสริฐ ผู้จัดรายการวิทยุ FM 100.5 อสมท.
51 นาย พีรพล กนกวลัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท)
52 นาย พีระพล พิภวากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีดราก้อน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
53 ดร. เพ็ญศรี พัทธ์วิวัฒนศิริ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร
54 นาย ไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
55 นาย ไพสิฐ แก่นจันทน์ Principal Hotel Advisory Services
56 นาง มณฑิรา ลิมปนารมณ์ ที่ปรึกษาธุรกิจ
57 นาย มานิตย์ สุธาพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไอ อาร์ พี ซี จำกัด (มหาชน)
58 รศ.ดร. มาลินี ดิลกวณิช ประธาน ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
59 นาย ยรรยง อัครจินดานนท์ ผู้อำนวยการ สโมสรฟุตบอลอินทรีเพื่อนตำรวจ
60 นาย ยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
61 นางสาว รัชตวรรณ มหาศรานนท์ Principal The Quant Group
63 นางสาว ลายคราม เลิศวิทยาประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการ ผู้พิมพ์โฆษณา บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไทมส์ จำกัด/ บริษัท จีเอ็มเอ็ม อินเตอร์พับลิชชิ่ง จำกัด
64 นาง วงเดือน เกษมทรัพย์ เกษสุภะ ข้าราชการบำนาญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
65 นาย วรพงศ์ ศิริกุลชยานนท์ ที่ปรึกษาธุรกิจ
66 นาย วราวิชช์ สะสมทรัพย์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่ม79 จำกัด
67 ดร. วาชิต รัตนเพียร ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
68 นาย วิชัย พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการ บริษัท วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
69 นาย วิเชียร ชวลิต ปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
70 นาย วิเชียร เนตรประเสริฐกุล ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดราชบุรี
71 ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส วี พี บุ๊ค-คีฟปิ้ง จำกัด
72 นาย วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท อารียา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
73 นาง วีณา อรัญญเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันคลิก (ไทยแลนด์) จำกัด
74 ดร. วีรชัย กู้ประเสริฐ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา
75 นาย วีรวิทย์ วิวัฒนวานิช ที่ปรึกษาด้าน CSR บริษัท อมตะ จำกัด (มหาชน)
76 นาย วีระวุฒิ ศรีเปารยะ ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุ 1 กรมธนารักษ์
77 นาย วีระศักดิ์ จิตศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์ แฟร์ จำกัด
78 นาง ศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
79 นาง ศรีวรรณ ซึ่งดำรง ผู้จัดการ บริษัท เยเนอร่าล อีเล็คโทรนิกส์ จำกัด
80 นาย ศุภกร พลกุล กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทย กฎหมาย จำกัด
81 ดร. ศุภกร สุนทรกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน จำกัด
82 นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
83 นาย สง่า พิชญังกูร ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
84 นาย สมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดี กรมสรรพสามิต
85 นาย สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นซี เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
86 นาย สมพร เวชพาณิชย์ หุ้นส่วนอาวุโส บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
87 นาย สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
88 นางสาว สมสุณีย์ ดวงแข เลขานุการ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
89 นาย สรร หอพิบูลสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮอพบอน จำกัด
90 นาย สันติภาพ เตชะวณิช รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทศภาค จำกัด
91 นาย สามารถ ดวงวิจิตรกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ : สทอภ. / GISTDA
92 นาย สุจินต์ พฤกษานานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปิ่นเกล้าหินอ่อนและแกรนิต จำกัด
93 นาย สุทธิชัย เลาหวิโรจน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายนิติการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
94 นาง สุนีย์ ศรไชยธนะสุข กรรมการตรวจสอบ บริษัท อี เอ็ม ซี จำกัด (มหาชน)
95 นาง สุนีย์ ชัยเจนกิจ ข้าราชการบำนาญ สังกัดกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม/ธุรกิจส่วนตัว
96 นาย สุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฉะเชิงเทรา ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
97 นาง สุมาลี โชคดีอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนท์ ธอน ตัน จำกัด
98 นาย สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล กรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
99 นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิปปอนแพค จำกัด (มหาชน)
100 นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
101 นาง สุวิมล แก้วคูณ หัวหน้า คณะบริหารด้านการบริการลูกค้า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)
102 นาย เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
103 นางสาว เสาวณิต มหาศรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้า บริษัท พ๊อพพิวลาสต์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
104 ดร. หญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาสังคม สภาการศึกษา
บริษัท พริม เซอร์วิสมายด์ เอเซีย จำกัด
105 นาย อชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมาย ธีรคุปต์ จำกัด
106 นาย อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
107 นาย อนุสรณ์ ทองสำราญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคระห์
108 ดร. อภิชัย บุญธีรวร รองประธานกรรมการบริหาร อาคเนย์กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
109 นาย อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี สส. พรรคประชาธิปัตย์ (กรุงเทพฯ:จตุจักร)
110 นาง อังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
111 นาย อานุภาพ ธีรณิศรานนท์ ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
112 รศ.ดร. อุรุยา วีสกุล ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
113 นาง เอมอร เอาฬาร ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท Floraville Group จำกัด

 

[ Top ]