ผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารระดับสูง

"ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม"

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550-ปัจจุบัน กรรมการโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2549-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด
.. ..
ประสบการณ์การทำงาน
2550-2556 ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2555 ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม?
2541-2554 ประธานกรรมการ บริษัท เจ เอ็ม ที พับลิชชิ่ง จำกัด (นิตยสาร Make Money)
2551-2554 กรรมการบริหาร บริษัท จตุจักร แกรนด์ พลาซ่า จำกัด
2545-2554 กรรมการ บริษัท จรัล 92 เรสทัวรองต์ จำกัด
2546-2554 กรรมการบริหาร บริษัท โสรัชพัฒนา จำกัด
2545-2554 ผู้บริหาร โรงเรียนเมธา (บริษัท เมธาวิชช์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)
2553-2554 กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2552-2554 เลขาธิการ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)?
2551-2553 กรรมการ บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
2552-2553 นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา
2550-2552 เลขาธิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2537-2552 กรรมการบริหาร บริษัท อิน1เตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2540-2552 กรรมการบริหาร บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด
2542-2552 กรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซอฟต์แวร์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2547-2552 กรรมการบริหาร บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง จำกัด
2546-2552 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2543-2552 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ เอ็ม ที แอสเซ็ทแมนเนจเม้นท์ จำกัด?
2550-2551 กรรมการ บริษัท สแกนดิเนเวียลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2544-2547 นายกสมาคม สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2547 รองประธาน สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2533-2541 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
2528-2532 เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
.. ..
ประวัติการศึกษา
2512-2517 โรงเรียนประสาทวุฒิ (รุ่นที่ 21)
2517-2520 โรงเรียนพลับพลาไชย (รุ่นที่ 14)
2520-2524 โรงเรียนเทพศิรินทร์ (รุ่นที่ 22-24 (96))
2524-2528 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2530-2531 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 1)
2537-2539 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (EX-MBA รุ่นที่ 6)
2542-2543 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 1)
2544-2546 วารสารศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MCA รุ่นที่ 4)
2552-2555 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2552-ปัจจุบัน กำลังศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
.. ..
ประวัติการอบรม
2528 โครงการธนาคารคู่บ้านคู่เมือง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (SIP รุ่นที่ 3)
2533 โครงการพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 28)
2534 โครงการพัฒนาผู้บริหาร RE คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 9)
.. โครงการพัฒนาผู้บริหาร The Boss สถาบันการบริหารจิตวิทยา (รุ่นที่ 15)
2537 หลักสูตร Corporate Secretary Development Program คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นที่ 4)
2538 โครงการยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศของนักบริหาร ฐานเศรษฐกิจและสถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหารศาสตร์ (รุ่นที่ 11)
2537,38,39,42 โครงการอบรมผู้นำนักธุรกิจรุ่นใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 1-4)
2540 โครงการประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่นที่ 4)
2541 หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง (สจว. รุ่นที่ 83)
2545 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP รุ่นที่ 24/2002)
2548 หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DAP รุ่นที่ 49/2005)
2549 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 2)
2551 หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (EDP รุ่นที่ 1)
2551 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (รุ่นที่ 12)
2553 หลักสูตร Advanced Audit Committee Programs (Certificate of Completion) รุ่นที่ 7/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2554 หลักสูตรอบรมนักบริหารการคลัง สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง (นบค. รุ่นที่ 2)
2556 หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (นธป. รุ่นที่ 1)
.. หลักสูตร นักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ. รุ่นที่ 2)
2557 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส. รุ่นที่ 5)

 

[ Top ]