คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม

 

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ประธานกรรมการ
รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร

รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร
รองประธานกรรมการ

คุณสมชาย พูลสวัสดิ์

คุณสมชาย พูลสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ 

ผศ.ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค์
ผศ.ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค์
กรรมการ
ดร.เอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
กรรมการ
คุณมนตรี ฐิรโฆไท
คุณมนตรี ฐิรโฆไท
กรรมการ
คุณชัยยันต์ จริญโชคทวี
คุณชัยยันต์ เจริญโชคทวี
กรรมการ