หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.)

 

reason
ในปัจจุบันองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีการดำเนินการในทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งในยุคสังคมเศรษฐกิจบนรากฐานความรู้ ทั้งนี้ เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน อย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศบนรากฐานของความรวดเร็ว โดยมีปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าและสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดความสำเร็จขององค์กร ฉะนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นปัจจัยในการบริหารที่สำคัญที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันที่สามารถสร้างคุณค่า และพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้
มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ไปดำเนินการขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งได้) ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ และได้เล็งเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ควรจะได้มีการเรียนรู้ เพิ่มพูนและฟื้นฟูความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ของเครือข่าย เพื่อความพร้อม และรองรับ การเปลี่ยนแปลง และความสำเร็จขององค์กร จึงได้จัดหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” ขึ้นต่อเนื่องมาตามลำดับเพื่อสร้างนักบริหารองค์กร ที่มีวิสัยทัศน์ สามารถวิเคราะห์ และรับรู้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน สามารถปฏิบัติหน้าที่ และบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการร่วมกันรับใช้สังคม
โดยเปิดรับสมัครนักบริหารระดับสูงทั้งที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และไม่ได้เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. มุ่งให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิดและทิศทางใหม่ในการบริหารองค์กร ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
2. เสริมสร้างความคิดในเรื่องความเป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการชี้นำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
3. สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรม วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
4. เสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพ (Network) ระหว่างผู้เข้าอบรม อันจะนำไปสู่ การร่วมมือกันในอนาคต เพื่อชุมชน สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประเทศชาติ
5. เสริมสร้างจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการสืบทอดอุดมการณ์ "เพื่อสังคม" ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
vision
"สานสัมพันธ์ สร้างเครื่อข่ายร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ เป็นธรรม นำสังคม"
1. มีบทบาทสำคัญในการสร้างเครือข่าย สานสัมพันธ์อันดี กับศิษย์เก่า
2. เป็นสื่อกลางระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย ในการสื่อสารและขอความสนับสนุน
3. รณรงค์หารายได้ เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย
4. สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในทุกๆด้าน ในอันที่จะสร้างให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีการบริหารงานทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ชี้นำและพึ่งพิงของสังคม
5. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยและสำนักงานฯ
6. สร้างสรรค์และพัฒนาการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อนักศึกษา ศิษย์เก่าและสังคม
7. สืบทอดเจตนารมณ์ของท่านผู้ประศาสน์การ และอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งให้โอกาสและรับใช้สังคม
พนักงานของสำนักงานยึดค่านิยมหลักปฏิบัติงาน ดังนี้
1. มีความซื่อสัตย์ หมายถึง พนักงานทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อสำนักงานฯ
2. มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หมายถึง พนักงานทุกคนมีความรัก สามัคคี กลมเกลียว และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในเรื่องของเป้าหมาย การยอมรับ และวิธีการปฏิบัติงาน ภายใต้กฎเกณฑ์ที่วางไว้ เพื่อผลึกพลังให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3. หมั่นพัฒนาตนเอง หมายถึง พนักงานทุกคนมุ่งที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้ทันนวัตกรรมใหม่ ที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind) หมายถึง พนักงานทุกคนต้องยึดหลักของการให้บริการด้วยใจและมุ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อเป็นสำคัญ
5. มีการดำเนินงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงคุณภาพภายใต้กรอบของเวลา และงบประมาณที่กำหนดและทันการณ์
6. มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆ
7. มีความภักดีต่อองค์กร
8. มีธรรมาภิบาล ยึดหลักเกณฑ์ในการทำงาน มีคุณธรรม รักษาความถูกต้อง , มีความโปร่งใส ให้บริการมาตรฐานเดียวกัน , ยึดหลักการมีส่วนร่วม , เกิดความคุ้มค่า และรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างที่สุด

 

[ Top ]