ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 11 วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560

 

 

"เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ในการบรรยายช่วงที่ 1 ทางหลักสูตรฯได้รับเกียรติจาก ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ความท้าทายเศรษฐกิจไทยในอนาคต" และ ในการบรรยายช่วงที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การยุติความขัดแย้งในสังคม" ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆและวิสัยทัศน์ต่างๆจากท่านวิทยากรทั้งสองอย่างมากมาย"