ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 11 วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560

 

 

"เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ในการบรรยายช่วงที่ 1 ทางหลักสูตรฯได้รับเกียรติจาก ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ธรรมาภิบาลสำหรับนักบริหาร" และ ในการบรรยายช่วงที่ 2 เป็นการนำเสนอรายงานวิชาการด้านสังคม ของผู้เข้าอบรม นมธ.11 ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆและวิสัยทัศน์ต่างๆจากท่านวิทยากรและจากการนำเสนออย่างมากมาย"