ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 11 วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560

 

 

"เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ในการบรรยายช่วงที่ 1 ทางหลักสูตรฯได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "TLP รักษ์สุขภาพ" และ ในการบรรยายช่วงที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานเกียรติคุณ สถาบันลีด บิสซิเนส มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ธุรกิจเพื่อสังคม" ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆและวิสัยทัศน์ต่างๆ จากท่านวิทยากรทั้งสองอย่างมากมาย และในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยอภินันทนาการจาก นมธ.11 สีฟ้า ซึ่งผู้เข้าอบรมยังได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่"