ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 11 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560

 

 

"เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยาคม 2560 ในการบรรยายช่วงที่ 1 ทางหลักสูตรฯได้รับเกียรติจาก คุณสุภชัย วีระภุชงค์  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง  "การทำธุรกิจและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน"  และ ในการบรรยายช่วงที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "รัฐธรรมนูญใหม่กับทางเดินของประเทศไทย" ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆ และวิสัยทัศน์ต่าง ๆ จากท่านวิทยากรทั้งสองอย่างมากมาย  และในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยอภินันทนาการจาก นมธ.11 สีแดง ซึ่งผู้เข้าอบรมยังได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่"