ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 11 วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560

 

 

"เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยาคม 2560 ในการบรรยายช่วงที่ 1 ทางหลักสูตรฯได้รับเกียรติจาก คุณอิศร ปกมนตรี เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศมาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ประเด็นการเมือง เศรษฐกิจ ในต่างประเทศที่สำคัญ ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในปัจจุบัน" และ ในการบรรยายช่วงที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ ศาสตราจารย์ประจำสาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "รัฐธรรมนูญ 2560 กับทิศทางใหม่ของการเมืองการปกครองไทย" ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆและวิสัยทัศน์ต่างๆจากท่านวิทยากรทั้งสองอย่างมากมาย มีการเลือกตั้งประธานรุ่นและกรรมการรุ่น  นมธ.11 และในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยอภินันทนาการจาก นมธ.11 สีเหลือง ซึ่งผู้เข้าอบรมยังได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่"