ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 11 วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560

 

 

"เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ในการบรรยายช่วงที่ 1 ทางหลักสูตรฯได้รับเกียรติจาก คุณพากพูม วัลลิสุต ประธาน The Quant Group มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ทิศทางธุรกิจในประเทศไทย" และ ในการบรรยายช่วงที่ 2 ได้รับเกียรติจาก คุณยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร" ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆและวิสัยทัศน์ต่างๆ จากท่านวิทยากรทั้งสองอย่างมากมาย และในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยอภินันทนาการจาก นมธ.11 สีเขียว ซึ่งผู้เข้าอบรมยังได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่"