ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 11 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560

 

บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 19 กันยายน 2559 บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 19 กันยายน 2559
บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 19 กันยายน 2559 บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 19 กันยายน 2559
บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 19 กันยายน 2559 บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 19 กันยายน 2559

 

"เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ในการบรรยายช่วงที่ 1 ทางหลักสูตรฯได้รับเกียรติจาก คุณรัชนีวรรณ บูลกุล ผู้อำนวยการ-ประเทศ คณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทยมาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ความเท่าเทียมกันในสังคม กรณีศึกษาคนพิเศษ" และ ในการบรรยายช่วงที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ผู้นำธรรมศาสตร์ที่เป็นนายกรัฐมนตรี" ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆและวิสัยทัศน์ต่างๆจากท่านวิทยากรทั้งสองอย่างมากมาย และในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยอภินันทนาการจาก หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ซึ่งผู้เข้าอบรมยังได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่"