บรรยากาศการอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 19 กันยายน 2559

 

บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 19 กันยายน 2559
บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 19 กันยายน 2559 บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 19 กันยายน 2559
บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 19 กันยายน 2559 บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 19 กันยายน 2559

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 ในการบรรยายช่วงที่ 1 ทางหลักสูตรฯได้รับเกียรติจาก คุณอิสระ บุญยัง นายกกิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "แนวโน้ม และทิศทางการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" และ ในการบรรยายช่วงที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙" ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆและวิสัยทัศน์ต่างๆจากท่านวิทยากรทั้งสองอย่างมากมาย และในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยอภินันทนาการจาก นมธ.9 สีแดง ซึ่งผู้เข้าอบรมยังได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่