บรรยากาศการอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 12 กันยายน 2559

 

บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 12 กันยายน 2559
บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 12 กันยายน 2559 บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 12 กันยายน 2559
บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 12 กันยายน 2559 บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 12 กันยายน 2559

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 ในการบรรยายช่วงที่ 1 ทางหลักสูตรฯได้รับเกียรติจาก ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมกรรมการบริษัทไทย มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ธรรมาภิบาลสำหรับนักบริหาร" และ ในการบรรยายช่วงที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ดร.วีรชัย กู้ประเสริฐ ที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำด้าน Leadership Coaching ของประเทศญี่ปุ่น และ Social Entrepreneurship มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "Moving Forward and Challenge on Human Capital" ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆและวิสัยทัศน์ต่างๆจากท่านวิทยากรทั้งสองอย่างมากมาย และในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยอภินันทนาการจาก นมธ.9 สีเหลือง ซึ่งผู้เข้าอบรมยังได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่