บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ ๕ กันยายน 2559

 

 บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 29 สิงหาคม 2559
 บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 29 สิงหาคม 2559  บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 29 สิงหาคม 2559
 บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 29 สิงหาคม 2559  บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 29 สิงหาคม 2559

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 ในการบรรยายช่วงที่ 1 ทางหลักสูตรฯได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "8E โมเดล: กลุยทธ์การบริหารเพื่อการพัฒนาประเทศ" และ ในการบรรยายช่วงที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "รัฐธรรมนูญใหม่กับทางเดินของประเทศไทย" ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆและวิสัยทัศน์ต่างๆจากท่านวิทยากรทั้งสองอย่างมากมาย และในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยอภินันทนาการจาก นมธ.9 สีเขียว ซึ่งผู้เข้าอบรมยังได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่