บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 29 สิงหาคม 2559

 

 บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 29 สิงหาคม 2559
 บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 29 สิงหาคม 2559  บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 29 สิงหาคม 2559
 บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 29 สิงหาคม 2559  บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 29 สิงหาคม 2559
 บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 29 สิงหาคม 2559  บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 29 สิงหาคม 2559

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ในการบรรยายช่วงที่ 1 ทางหลักสูตรฯได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการบริหาร  มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม และคุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี อดีตอธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ดร.ป๋วย...คนธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" และ ในการบรรยายช่วงที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "กฎหมายกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย" ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆและวิสัยทัศน์ต่างๆจากท่านวิทยากรทั้งสองอย่างมากมาย และในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยอภินันทนาการจาก หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ซึ่งผู้เข้าอบรมยังได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่