บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 22 สิงหาคม 2559

 

 บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 22 สิงหาคม 2559
 บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 22 สิงหาคม 2559  บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 22 สิงหาคม 2559
 บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 22 สิงหาคม 2559  บรรยากาศ การอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 9 วันที่ 22 สิงหาคม 2559

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 ในการบรรยายช่วงที่ 1 ทางหลักสูตรฯได้รับเกียรติจาก ดร.ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "วิสัยทัศน์ธุรกิจไทย" และ ในการบรรยายช่วงที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน ผู้สื่อข่าว และพิธีกรที่มีชื่อเสียง มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ความท้าท้ายระหว่างเจเนอเรชัน Baby Boomer, GenX - GenY และโซเชียลมีเดีย" ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆและวิสัยทัศน์ต่างๆจากท่านวิทยากรทั้งสองอย่างมากมาย และในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยอภินันทนาการจาก หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ซึ่งผู้เข้าอบรมยังได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่