บรรยากาศกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ  วันที่ 4 - 5 มิ.ย. 59  ณ  จ.เพชรบุรี
(กิจกรรมวันที่ 5 มิ.ย. 59)

 

บรรยากาศกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ วันที่ 4 - 5 มิ.ย. 59 ณ จ.เพชรบุรี  (กิจกรรมวันที่ 5 มิ.ย. 59)
บรรยากาศกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ วันที่ 4 - 5 มิ.ย. 59 ณ จ.เพชรบุรี  (กิจกรรมวันที่ 5 มิ.ย. 59)บรรยากาศกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ วันที่ 4 - 5 มิ.ย. 59 ณ จ.เพชรบุรี  (กิจกรรมวันที่ 5 มิ.ย. 59)
บรรยากาศกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ วันที่ 4 - 5 มิ.ย. 59 ณ จ.เพชรบุรี  (กิจกรรมวันที่ 5 มิ.ย. 59)บรรยากาศกิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ วันที่ 4 - 5 มิ.ย. 59 ณ จ.เพชรบุรี  (กิจกรรมวันที่ 5 มิ.ย. 59)

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 ทางหลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ.) ได้ทำกิจกรรม CSR ขึ้นร่วมกับโครงการ “อุทยานฯ สีเขียว ด้วยพระบารมี” ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ทางผู้เข้าอบรมได้ฟังประวัติความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานของอุทยาน และได้ร่วมกันปล่อยปูม้าคืนกลับสู่ธรรมชาติ โดยทางอุทยานได้ให้ข้อคิดไว้ว่า "ปล่อยร้อย ได้กลับคืนมาล้าน" ซึ่งการทำกิจกรรม CSR ในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น