บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 8 และ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสีแดง (วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559)

 

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 8 และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสีแดง (วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559)
บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 8 และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสีแดง (วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559)บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 8 และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสีแดง (วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559)
บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 8 และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสีแดง (วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559)บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 8 และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสีแดง (วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559)
บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 8 และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสีแดง (วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559)บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 8 และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสีแดง (วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559)

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 ในการบรรยายช่วงที่ 1 ทางหลักสูตรฯได้รับเกียรติจาก ดร.บัณฑิต นิจถาวร ประธานบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ธรรมาภิบาลสำหรับนักบริหาร" และ ในการบรรยายช่วงที่ 2 ได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "TLP รักษ์สุขภาพ" ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆและวิสัยทัศน์ต่างๆจากท่านวิทยากรทั้งสองอย่างมากมาย และในช่วงเย็นเป็นงานเลี้ยงที่จัดโดยสีเขียว ที่มาในธีม "RED HOT SPORT DAY" ซื่งผู้อบรมได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่