บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 8 และ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสีเหลือง (วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559)

 

บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 8 และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสีเหลือง (วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559)
บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 8 และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสีเหลือง (วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559)บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 8 และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสีเหลือง (วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559)
บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 8 และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสีเหลือง (วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559)บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 8 และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสีเหลือง (วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559)
บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 8 และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสีเหลือง (วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559)บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 8 และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มสีเหลือง (วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559)

 

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 ในการบรรยายช่วงที่ 1 ทางหลักสูตรฯได้รับเกียรติจาก คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารองค์กรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆและวิสัยทัศน์ต่างๆจากท่านวิทยากรอย่างมากมาย และ ในการบรรยายช่วงที่ 2 ทางหลักสูตรได้ให้ผู้เข้าอบรมนำเสนอผลงานด้านเศรษฐกิจ ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมใหม่ ๆ จากการนำเสนอรายงานวิชาการของทั้ง 4 กลุ่ม และในช่วงเย็นเป็นงานเลี้ยงที่จัดโดยสีเหลือง ที่มาในธีม "กรุงเทพราตรี" ซื่งผู้อบรมได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่