บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม"
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559

 

Reportday20160422x1
Reportday20160422x2
Reportday20160422x3
Reportday20160422x4
Reportday20160422x5
Reportday20160422x6

 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 ในการบรรยายช่วงที่ 1 ทางหลักสูตรฯได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิตสาขานาฏกรรม มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การบริหารวัฒนธรรม" และ ในการบรรยายช่วงที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การบริหารองค์กร โดยสร้าง Mini MD" ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆและวิสัยทัศน์ต่างๆจากท่านวิทยากรทั้งสองอย่างมากมาย