บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 8 และ
การเลือกตั้งประธานและกรรมการ นมธ. รุ่นที่ 8 วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559

 

Reportday20160408x1
Reportday20160408x2 Reportday20160408x3
Reportday20160408x5 Reportday20160408x6  
Reportday20160408x4
 

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 ในการบรรยายช่วงที่ 1 ทางหลักสูตรฯได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การยุติความขัดแย้งในสังคม" และ ในการบรรยายช่วงที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "Effective Nonverbal Communication & Leadership" ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆและวิสัยทัศน์ต่างๆจากท่านวิทยากรทั้งสองอย่างมากมาย ทั้งนี้ทางหลักสูตรได้จัดการเลือกตั้งประธานและกรรมการ นมธ.รุ่นที่ 8 ขึ้นในวันดังกล่าว