บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" 
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559

 

reportday1
reportday2reportday3reportday4

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 ในการบรรยายช่วงที่ 1 ทางหลักสูตรฯได้รับเกียรติจาก ดร.ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "วิสัยทัศน์ธุรกิจไทย"   และ ในการบรรยายช่วงที่ 2 ได้รับเกียรติจาก   ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดี     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "กฏหมายกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย" ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เพิ่มเติมใหม่ๆและวิสัยทัศน์ต่างๆ จากท่านวิทยากรทั้งสองอย่างมากมาย