บรรยากาศการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม"
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559

 

reportday1reportday2
reportday3reportday4

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 ในการบรรยายช่วงที่ 1 ทางหลักสูตรฯได้รับเกียรติจาก ผศ.(พิเศษ) ดร.สมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "วิสัยทัศน์อุตสาหกรรมไทย" และ ในการบรรยายช่วงที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร" ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆและวิสัยทัศน์ต่างๆจากท่านวิทยากรทั้งสองอย่างมากมาย