พิธีเปิด หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ.) รุ่นที่ 8

 

 highlight1

highlight2highlight3

 

หลักสูตร นักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" นมธ. รุ่นที่ 8 ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร พร้อมกันนี้ ทางสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ศิษย์เก่า นมธ. ดีเด่น" ประจำปี 2558 ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และหลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" แด่ รศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์, ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี,  นายสมชาย อัศวเศรณี, นายไชยยันต์ ชาครกุล, นายยอดยิ่ง โสภณและนายวรวิทย์ เจนธนากุล และแสดงความยินดีพร้อมต้อนรับผู้เข้าอบรม นมธ. รุ่นที่ 8 หลังจากนั้นเป็นการปฐมนิเทศหลัก สูตร โดย คุณมนตรี ฐิรโฆไท ผู้อำนวยการหลักสูตร นมธ. เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกทั้ง ศ.นรนิติ เศรษฐบุตร ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ให้แก่ผู้เข้าอบรมนมธ.8 อีกด้วย...