ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร นมธ. รุ่นที่ 11 วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560

 

 

"เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ในการบรรยายช่วงที่ 1 ทางหลักสูตรฯได้รับเกียรติจาก ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0" และ ในการบรรยายช่วงที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ดร.ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "วิสัยทัศน์ธุรกิจไทย" ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆและวิสัยทัศน์ต่างๆจากท่านวิทยากรทั้งสองอย่างมากมาย"