หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ.)

 
body1

มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ไปดำเนินการขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งได้) ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ และได้เล็งเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ควรจะได้มีการเรียนรู้ เพิ่มพูนและฟื้นฟูความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ของเครือข่าย เพื่อความพร้อม และรองรับ การปลี่ยนแปลง และความสำเร็จขององค์กร จึงได้จัดหลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" ขึ้นต่อเนื่องมาตามลำดับเพื่อสร้างนักบริหารองค์กร ที่มีวิสัยทัศน์ สามารถวิเคราะห์ และรับรู้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน สามารถปฏิบัติหน้าที่ และบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการร่วมกันรับใช้สังคม

......................................................................................................................................................................................

recephead

recephead
 
ดาวน์โหลดเอกสาร นมธล.รุ่นที่ 3 tlptu12Agenda
 
mapbanner mapbanner

assis

tlptu